ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจและอุตสาหกรรม ยุค 4.0


ทำไมถึงน่าเรียน ?

หลักสูตรเรียนวันอาทิตย์วันเดียว มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และอาจารย์มีผลงานวิจัยที่ต่อเนื่อง ที่ขึ้นอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

การจัดการผลิตและการดำเนินการ

การบริหารระบบบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การบริหารสินค้าคงคลังในงานอุตสาหกรรม

การตรวจสอบอาคาร

การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคาร

นโยบายและการวางแผนพลังงาน

ต่อภาคการศึกษา
สามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา

32,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ

195,000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ
 • ผู้ที่ทำงานในด้านการจัดการพลังงาน
 • ผู้ที่ทำงานอยู่ในด้านการบริหารจัดการอาคาร
 • ผู้ที่สนใจงานด้านการจัดการงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
 • ผู้ที่ทำงานบริหารจัดการในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำวิจัยในด้านการจัดการทางงานวิศวกรรมต่างๆ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • SME หรือ Start up ในด้านที่สนใจ

ต่อยอดสายงาน
อะไรได้บ้าง ?


ผู้จัดการโรงงาน หรือเจ้าของกิจการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน

ผู้จัดการบริหารงานอาคาร

ที่ปรึกษาธุริกจด้านการจัดการทางวิศวกรรม

นักวิจัยทางด้านการจัดการทางวิศวกรรม

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

 1. เรียนวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา สำหรับนักศึกษาคนที่ไม่จบตรงสาย
 2. เลือกเรียน แผน ก.(วิทยานิพนธ์)
  • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • วิชาลือก 9 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 3. เลือกเรียน แผน ข (การศึกษารายบุคคล)
  • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • วิชาลือก 12 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
  ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Engineering Management)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Engineering Management)
 • รับ ป.ตรี ทุกสาขา
หลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย
 • ระยะเวลาเรียนแไต่ละภาค 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 32,500 บาท
 • ตลอดหลักสูตร 195,000 บาท
 • ค่ามอบตัว 9,000 บาท (ค่ามอบตัว จะนำไปหักในค่าเทอม เทอม 1 หลังจากมีการ ลงทะเบียนเรียนแล้ว)
  **ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระ ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา
สามารถสมัครเรียน ได้ทาง online จาก https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
การสมัครและค่าธรรมเนียม
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ***ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนคนละ 500 บาท
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง
 • นางสาวเสาวลักษณ์ ตู้ดำ (เบล)
  • เบอร์ตรง 02-9547901
  • เบอร์ภายใน 02-9547300 ต่อ 742
  • เบอร์โทรศัพท์ 094-5476524