ปีการศึกษา 2561

 • นายสันติ บุญนา หัวข้อ การศึกษามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 • นายเกื้อกูล  รอดจินดา  หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 • นายวิริยะ ธีรนรเศรษฐ์ หัวข้อ การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพื่อคัดเลือกผู้ขายชิ้นส่วนงานฉีดพลาสติก
 • นายนิติรุจน์  กุลวิไชยศักดิ์ หัวข้อการลดการขัดข้องของยูนิตทำฟัน กรณีศึกษา :  คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายพัฒนา จิตติถาวร  หัวข้อ การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกเส้นทางปรับปรุงท่อประปา ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น

  ปีการศึกษา 2560

 • นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์  หัวข้อ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ของกองสิทธิบัตรไทย
 • นายบำรุง ชมตา หัวข้อ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในอาคาร กรณีศึกษา : ผู้ที่ทำงานในอาคาร CAT TOWER บางรัก กรุงเทพมหานคร 
 • นายประพัทธ์  ชื่นชุมศรี หัวข้อ การปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
 • นางสาวปานต์ตา   หมัดเต๊ะ  หัวข้อการนำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 มาประยุกต์ใช้ในอาคาร โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
 • นายสมชาย  สงวนสิน หัวข้อ การลดการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบประกอบอาคาร : กรณีศึกษา อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งวัฒนะ
 • นายปรียพงศ์ คงแป้น หัวข้อ การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวม ของเครื่องผลิตท่อโครงสร้างรูปพรรณ  กรณีศึกษา : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
 • นาย สิระ  อวยพร หัวข้อการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำประปาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET 2.0
 • นางสาวพรพิมล  จันทสอน หัวข้อการปรับปรุงและลดเวลากระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้บริษัทในเครือ กรณีศึกษา: บริษัทค้าปลีกสินค้าภายในบ้าน
 • นายวัชรชัย  อินธิปีก หัวข้อ พยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปเนื้อเป็ด  
 • นางสาวภิญญาพัชญ์ สุขใส หัวข้อ การประยุกต์หลักการลีนคอนสตรั๊กชั่นเพื่อลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 33 ชั้น
 • นายเศรษฐพงษ์ อิ่มสุวรรณ์ หัวข้อ การใช้ระบบอัตโนมัติทดสอบซอฟต์แวร์เว็บแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษาบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นายวรุตม์ สุจริตจันทร์ หัวข้อ การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหัวฉีดน้ำมัน กรณีศึกษา : ของเสียประเภทค่าความสะอาดไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า
 • นาย อัทธิศักดิ์  ประกิจ หัวข้อ การศึกษาศักยภาพของการจัดการระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี
 • นางสาวกุลสตรี กาลกรณ์สุรปราณี หัวข้อ การออกแบบระบบการสั่งซื้อตามปริมาณงาน กรณีศึกษาห้องปฎิบัติการทางทันตกรรม

  ปีการศึกษา 2559

 • นายอลงกรณ์  ธนอนันตรักษ์ หัวข้อ การศึกษาการปรับปรุงระบบเติมอากาศอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา อาคารสำนักงานธนาคารธนชาต (เดอะไนน์)
 • นายดุสิต อัปรมาตย์ หัวข้อ การศึกษาการยอมรับการจัดตั้งระบบเปลี่ยนรูปพลังงานจากขยะในเขตเทศบาล
 • นายอนันตชัย  จันทรสถาพรจิต หัวข้อ การลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนสินค้ากรณีศึกษา บริษัท เอ แอล เค พรีซิชั่น เวอร์ค (1976) จำกัด
 • นายภูมิสรรค์  วงศ์ซื่อสัตย์ หัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่ทำให้มาตรวัดซื้อขายของสถานีบริการก๊าซ LPG มีผล การตรวจสอบไม่ผ่านกรณีศึกษา: สถานีบริการก๊าซ LPG ในเขตจังหวัด   สุพรรณบุรี  สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี 
 • นางสาวดลฤดี  สิงห์สี หัวข้อ การลดเวลาการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้าสื่อสาร โดยใช้วิธี เพิร์ท และ ซีพีเอ็มกรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

  ปีการศึกษา 2558

 • นางสาวสุธาสินี  ไหมทอง หัวข้อ การสร้างจุดควบคุมทางดิ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นายวิทวัส  พลวิบูลย์ หัวข้อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อลดปริมาณฟิล์มเสียในงานห่อแพ็คโหล กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การประปานครหลวง