รายวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเสริมจากรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
EM 601 หลักการจัดการทางวิศวกรรม
Principle of Engineering Management
3(3-0-9)
EM 621 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
Production and Operations Management
           3(3-0-9)
EM 631 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
           3(3-0-9)
EM 643 การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกลและพลังงานในอาคาร        
Electrical, Mechanic, and Energy Systems Management in Buildings
3(3-0-9)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
EM 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
Engineering Management Research Methodology
           3(3-0-12)
EM 813 การจัดการทางวิศวกรรมคุณภาพ
Quality Engineering Management
           3(3-0-12)
EM 901 สัมมนาการวิจัย 1
Research Seminar 1
1(1-0-4)
EM 902 สัมมนาการวิจัย 2
Research Seminar 2
1(1-0-4)
EM 903 สัมมนาการวิจัย 3
Research Seminar 3
1(1-0-4)
EM 904 สัมมนาการวิจัย 4
Research Seminar 4
1(1-0-4)
EM 905 สัมมนาการวิจัย 5
Research Seminar 5
1(1-0-4)
EM 906 สัมมนาการวิจัย 6
Research Seminar 6
1(1-0-4)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 รายวิชา
EM 853 การจัดการระบบการผลิตขั้นสูง    
Advanced Manufacturing System Management
3(3-0-12)
EM 859 การจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการพลังงานในอาคาร
Facility Management and Energy Management in Buildings
3(3-0-12)
EM 863 หัวข้อเฉพาะด้านการจัดการทางวิศวกรรรม
Selected Topics in Engineering Management
3(3-0-12)
EM 864 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานวิศวกรรม
Big Data Management for Engineering 
3(3-0-12)
EM 865 การจำลองรูปแบบการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม          
Simulation-based Modeling for Engineering Decision Making
3(3-0-12)
EM 866 การจัดการวิศวกรรมการบริการของอาคารขั้นสูง
Advanced Building Services Engineering Management
3(3-0-12)
วิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
EM 910 วิทยานิพนธ์
Dissertation  
36 หน่วยกิต