รายวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเสริมจากรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม                                                                                                                                                   
EM601
หลักการจัดการทางวิศวกรรม 
(Principle of Engineering Management)
หลักการจัดการทางวิศวกรรมการจัดการในระบบการผลิตรวมถึงระบบโลจิสติกส์อันประกอบไปด้วยการจัดการอุปสงค์ การเพิ่มผลิตภาพ การจัดตารางการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุการผลิตแบบ Lean วิธี Six Sigmaแบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น การจัดการระบบ Enterprise Resource Planning เบื้องต้

3(3-0-9)   

 

EM621
การจัดการการผลิตและการดำเนินการ 
(Production and Operations Management)
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงาน แนวความคิดและความสำคัญของการจัดการการผลิต แผนการในการดำเนินงานของธุรกิจ ปัจจัยของการบริหารการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม และเทคนิคการเลือกใช้เทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจ ระบบการผลิต การพยากรณ์และการวางแผนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบ การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการและการดำเนินงานการผลิตสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (CAD /CAM) และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3(3-0-9)
EM631
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
(Logistic and Supply Chain Management)  
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในระบบบูรณาการ  ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การขนส่ง การกระจายสินค้า การประมวลข้อมูลจัดซื้อต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานขององค์กร เช่น การวางแผนกลยุทธ์การรีเอนจีเนียริ่ง และการออกแบบทางเลือกในการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารโซ่อุปทาน กฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการบริหารโซ่อุปทาน ตัวอย่างกรณีศึกษา
3(3-0-9)
EM643
การจัดการระบบไฟฟ้า เครื่องกล และพลังงานในอาคาร 
(Electrical, Mechanical and Energy Systems Management in Buildings)
ระบบไฟฟ้าในอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร ระบบส่องสว่าง ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมควัน ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารและการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในอาคาร
3(3-0-9)
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
EM811
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม
(Engineering Management Research Methodology)
ปรัชญาด้านการวิจัยทางการจัดการวิศวกรรม การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมด้วยวิธี Bibliometric และ Scientometric การวิเคราะห์และสืบค้นสิทธิบัตร  การกำหนดกรอบแนวความคิด เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบและขั้นตอนในการทำวิจัย การออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลจากการวิจัย รายงานผลการวิจัย และจรรยาบรรณการทำวิจัย

3(3-0- 12)

               

EM813
การจัดการทางวิศวกรรมคุณภาพ
(Quality Engineering Management)
การศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิศวกรรมคุณภาพ การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการจัดการทางวิศวกรรมขั้นสูงสำหรับการประกันคุณภาพเชิงสถิติประกอบด้วย การออกแบบเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการยอมรับและแผนผังควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ ความผิดพลาดในการตรวจสอบ การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบสำหรับการประกอบ การผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการจัดการคุณภาพของพลังงาน
3(3-0-12) 
EM901
สัมมนาการวิจัย 1
(Research Seminar 1)
แนวทางการวิจัย  ประเภทการวิจัย ประเด็นและหัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจ การสำรวจงานวิจัยขั้นต้น การสรุปและสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยสำรวจขั้นต้น 
1(1-0-4) 
EM902
สัมมนาการวิจัย 2
(Research Seminar 2)
การสืบค้นข้อมูลและสำรวจงานวิจัยต่างๆ การเรียบเรียงและสาระสำคัญของงานวิจัย การเลือกประเด็นการวิจัย การจัดทำรายงานและนำเสนอโครงร่างการทำวิจัย
1(1-0-4) 
EM903
สัมมนาการวิจัย 3
(Research Seminar 3)
การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การทดลอง การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผลการทดลอง แนวทางการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย การร่างบทความเพื่อเผยแพร่ ขั้นตอนการเตรียมเผยแพร่ผลงาน 
1(1-0-4) 
EM904
สัมมนาการวิจัย 4
(Research Seminar 4)
การติดตามความก้าวหน้า การเขียนบทความวิชาการ การอ้างอิง มาตรฐานและรูปแบบบทความวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน 
1(1-0-4)
EM905
สัมมนาการวิจัย 5
(Research Seminar 5)
การติดตามความก้าวหน้า ข้อแนะนำและการปรับปรุงการวิจัย การเพิ่มน้ำหนักและคุณค่าการวิจัย
1(1-0-4)
EM906
สัมมนาการวิจัย 6
(Research Seminar 6)
การติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอและตอบข้อซักถาม กรอบเวลาและประเด็นที่สำคัญ มาตรฐานและรูปแบบวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
1(1-0-4)
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 รายวิชา
EM853
การจัดการระบบการผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing System Management)
แนวคิดและหลักการของการออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตซึ่งประกอบด้วยการพยากรณ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง แผนแม่บทกำหนดการผลิต การวางแผนการใช้วัสดุ การจัดลำดับและกำหนดงาน การวิเคราะห์เส้นทางการขนย้าย ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการผลิตแบบแบ่งเซลล์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดกลุ่มและการพิจารณาการออกแบบระบบ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและยานพาหนะที่มีระบบนำทางอัตโนมัติ การควบคุมเชิงตัวเลขและการจัดการโครงการ ยุทธศาสตร์ความสำคัญของการดำเนินการ กระบวนการและเทคโนโลยี และการวางผังโรงงาน การจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย การบริหารโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการวางแผนการใช้ทรัพยากรทั่วทั้งวิสาหกิจ การศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการผลิตขั้นสูง
3(3-0-12)
EM859
การจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการพลังงานในอาคาร
(Facility Management and Energy Management in Buildings)
หลักการจัดการทรัพยากรกายภาพอาคาร การบำรุงรักษาอาคาร การตรวจสอบสมรรถนะของระบบต่างๆ ของอาคาร การจัดการข้อมูลในการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักการของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และการใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงานในอาคาร การคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร แบบจำลองพลังงานของอาคารและคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลอง
3(3-0-12)
EM863
 หัวข้อเฉพาะด้านการจัดการทางวิศวกรรรม
(Selected Topics in Engineering Management)
ประเด็นที่ทันสมัยหรือขั้นสูงที่เกี่ยวกับด้านการจัดการทางวิศวกรรรม
3(3-0-12)
EM864
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานวิศวกรรม
(Big Data Management for Engineering)
การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยการจัดการวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารงานทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตามเวลาจริง การใช้คลังข้อมูลและซอฟต์แวร์ร่วมกันในการจัดการ การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานของการการผลิตและการบริการ 
3(3-0-12)
EM865
การจำลองรูปแบบการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม
(Simulation-based Modeling for Engineering Decision Making)
การประยุกต์ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมทางด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมการผลิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาคารและพลังงาน การศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์
3(3-0-12)
EM866
การจัดการวิศวกรรมการบริการของอาคารขั้นสูง
(Advanced Building Services Engineering Management)
การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยการจัดการทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาคารที่มีสมรรถนะสูง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้บริการของอาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การลดการปลดปล่อยคาร์บอนของอาคาร การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของอาคาร
3(3-0-12)
 วิทยานิพนธ์ 
EM910
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งด้านการจัดการทางวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิชาการในระดับสูง ตามที่ขั้นตอนการดำเนินงานเขียนวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมและวารสารวิชาการ การนำเสนอผลงาน
 
36 หน่วยกิต