โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียน เป็นแผน ก หรือ ข ได้ดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย

แผน ก   ทำวิทยานิพนธ์  

วิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

วิชาเลือก

9

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

3

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

  

36

หน่วยกิต

แผน ข  (การศึกษารายบุคคล)   

วิชาบังคับ

12

หน่วยกิต

วิชาเลือก

12

หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

9

หน่วยกิต

การศึกษารายบุคคล

3

หน่วยกิต

 

36

หน่วยกิต