แผนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก : วิทยานิพนธ์ 

แผน ข : (การศึกษารายบุคคล)