วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)

           
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นในโรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตโรงงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคารและโรงงาน เป็นต้น  ซึ่งต้องบูรณาการระหว่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ทำงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้อง สะท้อนต่อกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น โดยมุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานระหว่าง งานด้านวิศวกรรมและด้านธุรกิจ เพื่อนำไปปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมหรือด้านรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชาเรียนแยกเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้
  • การจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรม)
  • ชื่อย่อ(ภาษาไทย)        วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม)
  • ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  Master of Engineering in Engineering Management
  • ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)   M.Eng. (Engineering Management)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 189,000 บาท 
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 31,500 บาท 3 เทอมต่อปี
หลักสูตร 2 ปี 
- มอบตัว 9,000 บาท
ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

ระบบการศึกษา

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว
   โดยการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่ง 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
        1) มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
        2) มีคุณวุฒิอื่นๆ ที่มิได้ระบุในข้อ 1) แต่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษา โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร