ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางวิศวกรรรม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด. (การจัดการทางวิศวกรรรม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of  Philosophy (Engineering Management)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Engineering Management)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรมพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • 54 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 510,000 บาท 

- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท 2 เทอมต่อปี

- หลักสูตร 3 ปี 

- มอบตัว 9000 บาท

- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.