ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. Line ID: EM_DPU

2. Facebook :  www.facebook.com/dpu.em

3. โทร : 02-9547300 ต่อ 742 หรือ 02-9547901

4. เบอร์โทรศัพท์ : 094-5476524

4. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)

5. หรือสามารถติดต่อโดยตรงที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

  • ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์   ชั้น 2

  • โทร : 02-9547300 ต่อ 742

  • มือถือ : 081-3042425

  • อีเมล : [email protected]

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

  • ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์   ชั้น 2

  • มือถือ : 085-9202619

  • อีเมล : [email protected] 

นางสาวเสาวลักษณ์  ตู้ดำ