ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. Line ID: EM_DPU

2. Facebook :  www.facebook.com/dpu.em

3. เบอร์โทรศัพท์ :  029547901

4. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)

5. หรือสามารถติดต่อโดยตรงที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

 • ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์   ชั้น 2

 • โทร : 02-9547300 ต่อ 600

 • มือถือ : 081-3042425

 • อีเมล : vorarat@dpu.ac.th

ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

 • ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์   ชั้น 2

 • มือถือ : 085-9202619

 • อีเมล : aumnad@dpu.ac.th 

อาจารย์ ดร.สัณห์ รัฐวิบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

 • ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์   ชั้น 2

 • มือถือ : 081-6361549

 • อีเมล : san.rvb@dpu.ac.th 

 • Line id: sansmile7

นางสาวเสาวลักษณ์  ตู้ดำ