ผู้บริหาร

ผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)

 

ผู้อำนวยการ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)

การจัดการทางวิศวกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ดร.ชัยพร   เขมะภาตะพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  ไพรีเกรง