อาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.(Electrical Engineering)
Chulalongkorn University, Thailand

Research Interest: Cloud Computing, Cyber Security, Machine Learning, Computer Networks, Database System

ความเชี่ยวชาญ 

 • Cloud Computing
 • Cyber Security
 • DevOps, Machine Learning
 • Quantum Computing

งานบริการวิชาการ

 • โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ , แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. งบประมาณ 9,700,000 บาท, 3 กันยายน 2565 - 31 สิงหาคม 2566  (หัวหน้าโครงการ)
 • หัวหน้าฝ่ายเทคนิคออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Google Android และ Apple iOS สำหรับผู้พิการตามโครงการจ้างพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 4 ด้าน, แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. งบประมาณ 3,600,000 บาท, 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 พฤษภาคม 2564 (ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา)
 • โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,  แหล่งทุน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM งบประมาณ 3,900,000 บาท, 1 มีนาคม 2563- 31 กรกฎาคม 2564 (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการใช้งาน Digital Trunk Radio , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 ตุลาคม 2558 (ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา)
 • ระบบปฏิทินสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต mCal4CAT , แหล่งทุน บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2551-2552,  งบประมาณ 687,346 บาท (หัวหน้าโครงการ)
 • ยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานในเมืองต่างๆ, แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2553-2554 งบประมาณ 600,000 บาท (หัวหน้าโครงการ)
 • ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม,  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2555 งบประมาณ 80,000 บาท (หัวหน้าโครงการ)

 


ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

International Conferences and Publications

 • Thammanoon Thepsena, Chaiyaporn Khemapatapan , A Classifiers Experimentation with Quantum Machine Learning, DOI:10.1109/iEECON56657.2023.10126672, 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON), March 2023
 • Thammanoon Thepsena, Chaiyaporn Khemapatapan, Dendej Rakrattanatrai, Reservoir release forecasting by artificial neural network at Pa Sak Jolasid Dam, IEEE, INSPEC Accession Number: 22185861, DOI: 10.1109/iSTEM-Ed55321.2022.9920896, 25 October 2022 
 • Ruth Phatanacharoen and Chaiyaporn Khemapatapan, “Quantum Image Edge Detection using Quantum Circuit-Based Edge Detection Method”, International Conference on Business, Innovation, and Social Sciences ICBISS 2023, May 25 – 26, 2023
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Thammanoon Thepsena, “Forecasting the Weather behind Pa Sak Jolasid Dam using Quantum Machine Learning”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, vol.8, no. 3, pp.54-62, 2023
 • Chaiyaporn Khemapatapan, Thanongsak Kijronee and Thongchai Woraphong, “Quantum cryptography: QKD BB84 under Collective Rotation Noise”, International Conference on Business, Innovation, and Social Sciences ICBISS 2023, May 25 – 26, 2023
 • Aomduan Jeamaon, Chaiyaporn Khemapatapan, Cybersecurity Risk Assessment for Insurance in Thailand using Bayesian Network Model, IEEE, INSPEC Accession Number: 21707937, DOI: 10.1109/ECTIDAMTNCON53731.2022.9720387, 04 March 2022
 • Tanagrit Chansaeng and Chaiyaporn Khemapatapan, "Distributed File on Multi-Cloud Storage using Convolutional Coding Combination with Block-Interleaver Coded Modulation to Improve Security and Privacy",  Proceeding of The14th International Symposium in Science and Technology, Aug 7-9, 2019,Bangkok Thailanad, pp.51-58.
 • Narroup Rakngam and  Chaiyaporn Khemapatapan, "Design and Implementation of Banking Authentication Process Using Fuzzy Vault", Proceeding of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, January 22-24, 2019, Hokkaido Japan, pp.91-98.
 • Tanagrit Chansaeng, Chaiyaporn Khemapatapan and Pita Jarupunphol, "A Comnination of Convolutional Code, Distribution Cloud Storage, and Clockchain for Securing Electronics Hearth Records", Proceeding of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, January 22-24, 2019, Hokkaido Japan, pp.99-110
 • Chaiyaporn Khemapatapan, "2-STAGE SOFT DEFENDING SCHEME AGAINST DDOS ATTACK OVER SDN BASED ON NB AND SVM", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.1-8.
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, and Chaiyaporn Khemapatapan, "IMPROVED GENETIC ALGORITHM WITH ADAPTIVE OPERATORS", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.217-224.
 • Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Optimal Active Energy Loss with Feeder Routing and Renewable Energy for Smart Grid Distribution," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.269-278, 2017.
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Multi-Fuel Allocation for Power Generation Using Genetic Algorithms," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.258-268, 2017
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Biomass Fuels Allocation for Energy Generation Using Genetic Algorithm ," GMSARN International Journal, vol.11, no.2, pp.61-68, 2017.
 • Chiyaporn Khemapatapan and  Phatcharasak Phawanaphinyo, “DYNAMIC FEEDER ROUTING IN SMART GRID DISTRIBUTION”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol. 23,  No.3, pp.219-224, 2016.
 • A. Phdungsilp, C. Khemapatapan, “A Study on Strategic Urban Energy Use and Carbon Management towards Low-Carbon City in Thailand”, in Naresuan University Engineering Journal, Vol.10, No.2, pp.47-54, 2015.
 • Hathaikarn Sirichaisutikorn and Chaiyaporn Khemapatapan “Consumer Trading for Smart Grid on Cloud” Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Burada Nothavasi, "Service Oriented Classifying of SMS Message", 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), May 2011, Thailand, pp101-106.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, “Thai-English Spam SMS Filtering” , In Proceedings of The IEEE Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2010), Auckland, New Zealand, 31 Oct-3 Nov 2010.
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, "Ultra-Wideband: Communications," Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, vol3, Auerbach Pub, USA, 2007.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, “Multi-Band Ultra-Wide Bandwidth Data Transmission Using Raised Cosine Pulse Shaping”, In Proceedings of The IEEE International Symposium on Information Theory and Its Applications 2006 (ISITA 2006), Seoul, South Korea, October, 2006.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wide Band Communication Systems in Multipath Channel Environments”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E88-A, no. 11, pp.:3100-3109, 2005.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Time Hopping QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wideband Communication System in the Presence of Multipath Channel”, In Proceedings of The IEEE International Conference on Wireless Communications and Applied Computational Electromagnetics (ACES), Hawaii, USA, April, 2005
 • Bongkarn Homnan, Kittisak Lumdee, Chaiyaporn Khemapatapan, and Weerachai Chaokamnerd, “An Analysis of Novel Packet Duplicated Handoff Using Both Buffer Size and Advertisement Period Based on Mobile Velocity for Wireless Mobile Network”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference (VTC), Stockholm, Sweden, 2005.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Performances of differential-encoded FFHMA systems with space-frequency coding over Nakagami-m fading channels”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference , 2004 (VTC2004-Fall),Los Angelis, CA; USA, 2004
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, “Performance analyses of DPSK-FFHSS and DPSK-FFH-SSMA systems over Nakagami fading channels”, In Proceedings of the Ninth International Symposium on Computers and Communications 2004 (ISCC 2004), Alexandria Egypt, 2004.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, Prasit Prapinmongkolkarn, and Supot Theerawoot, “Delay Analysis of Multicast Switch Under Burst/Poisson Traffic”, In The International Forum cum Conference on Information Technology and Communication at the Dawn of the New Millennium, Bangkok, Thailand, August, 2000.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • พีรสุต อันมหาพงษ์ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, การพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างขั้นตอน, ลำดับงานเพื่อการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม, 7-8 ธันวาคม 2566, หน้า 888 - 899
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ เพ็ญพิชชา คำพิระแปง, การสร้างชุดคำสั่งสืบค้นฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ผ่าน Chat GPT API โดยอัตโนมัติสำหรับการร้องขอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง,The 15th National Conference on Information Technology (NCIT2023), จังหวัดเชียงใหม่, 15 พฤศจิกายน 2566, หน้า 50-55
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ เจริญ อัศวะโรจน์สกุล, การพัฒนาระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลและยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อโดยอัตโนมัติ, The 15th National Conference on Information Technology (NCIT2023), จังหวัดเชียงใหม่, 15 พฤศจิกายน 2566, หน้า 56-60.
 • วีระพันธ์  พานิชย์, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายผลการเรียนวิชา Web database ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15 - 16 มกราคม 2564
 • นคร  ละลอกน้ำ, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ , การใช้เทคนิคการทมืองข้อมูลเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • ธนะวัฒน์  วรรณประภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, การคัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มสัมฤทธิผลสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • ฐิติชัย  รักบำรุง, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ , แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE,  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • ฑีภากรณ์  สำเภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, ระบบวิเคราะห์สื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับเพศและช่วงอายุ, งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11", 17-18 กันยายน 2563
 • นายวรานนท์  จินาหยิน และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การโยกย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนเพื่อการประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)
 • ปิยะ ศรีจันทร์ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การจัดคิวรับส่งข้อมูลของมัลติพาธทีซีพีด้วยกลไกแบบไพรออริตี้คิว"การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016) 25-27 พฤษภาคม 2559 หน้า 505-508
 • วิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ อนุรักษ์ เชยชุ่ม “ระบบปรับปรุงและป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ” รายงานการประชุมวิชาการ NCIT2016 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 297-301
 • อติชาต  หวังดุล และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "แอปพลิเคชัน ฟิกซี" ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT 2016) 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 351-356
 • ทิพรัตน์ ศิลปพงษ์วรากร และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์", รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT) ครั้งที่ 11, 2-3 กรกฎาคม 2015, หน้า 18-23
 • สุกฤษฏิ์ สุนามะ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดต่อวิดีโอ กรณีซ้อนภาพนิ่งลงบนวิดีโอบนไอโอเอส" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37) 19-21 พฤศจิกายน 2557
 • ชนะเดช แย้มคลี่ และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย IEEE802.15.4 แบบหลายเกตเวย์", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014, 8-9 May 2014
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ รัชพล เพียโบราณ,"การป้อนข้อมูลย้อนกลับขนาดต่ำเพื่อปรับชดเชยสัญลักษณ์ล่วงหน้าสำหรับช่องสัญญาณมีการจางหายแบบพหุวิถีในระบบโอเอฟดีเอ็ม", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014 , 8-9 พฤษภาคม 2014, หน้า 192-197
 • พิชัย ธีระโรจน์สกุล, ธนัญ จารุวิทยโกวิท, และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ที่มีต้นทุนต่ าที่สุดด้วยเทคโนโลยี VoIP", Proceeding of NCCTIT2013, May 9-10, 2013.
 • อัฐพร คงถาวร และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินสมรรถนะวีดีโอ 3 มิติบนระบบไอพีทีวี", Proceeding of NCCIT2012, May 9-10 2012, pp.353-359.
 • อนุพงษ์ ทองมอญ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินคุณภาพของไอพีทีวีแบบมัลติคาสบนโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ" , การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ CIT2012 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 หน้า 31-36.
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พิชิต กองสมบัติ, "การประยุกต์แผนที่กูเกิ้ลเพื่อการแสดงผลแบบพลวัตร์", Proceeding of ECTI-CARD 2011, Bangkok Thailand, May 2011, หน้า 365-370
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ ทศพร จันทร์เผือก, "การจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับชดเชยสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่บนช่องสัญญญาณที่มีการจางหายแบบเลือกความถี่", Proceeding of ECTI-CARD 2010, Pattaya Thailand, May 2010, หน้า 192-197
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "กรอบการทำงานสำหรับการซิงโครนัสปฏิทินระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, หน้า 769-772
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "การให้บริการแบบ Push Service สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการอัพเดทข้อมูลปฏิทิน", การประชุมวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 31 สค - 2 กย 2552, หน้า 134-141
 • นนท์ บุญนิธิประเสริฐ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การกรองข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบริการส่งข้อความสั้นบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่", Proceeding of The 7th National Confernece on Computing and Information Technology (NCCIT2009), Bangkok, หน้า 34-39

ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์

ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

D.Eng. (Electrical Engineering)
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

Big Data Analytics, Parallel Computing, Embedded System

ความเชี่ยวชาญ 

 • Cloud Computing
 • IoT
 • AI, Machine Learning, DeepLearning
 • Data Engineer

งานบริการวิชาการ

 


ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์

ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์

International Conferences and Publications

 • U. Ranok and  P.Bunyatnoparat, “Improvement of The Reference Counting Garbage Collection using Hardware Algorithms”, The 4th ICEP 2004, Phuket, Thailand, January 22-23, 2004.

 • Udom Ranok, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima, “MULTITHREADING BIOINFORMATICS SOFTWAREWITH OPENMP: SNPHAP CASE STUDY” , at Proceedings of the IASTED International Conference  Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2010), Marina Del Rey, USA, November 8 - 10, 2010 .

 • Udom Ranok, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima , “A Multithreading Methodology  with OpenMP on  Multi-core  CPUs:  SNPHAP  Case  Study”, at 8th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2011), Khon Kaen Thailand, May 17-20, 2011.

 • Ratthaslip Ranokphanuwat and Surin Kittitornkun, “Parallel Quicksort with OpenMP 3.0 task construct”, at  International Conference on  Advanced Computing and Applications (ACOMP2011) , Ho Chi Minh City, October 19-21, 2011.

 • Ratthaslip Ranokpanuwat, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima, “OMP SNPHAP: a multithreaded SNPHAP based on OpenMP 3.0” a poster presentation at the 11th International Conference on Bioinformatics 2012 (InCoB2012) at Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand during 3 – 5 October 2012.

 • Ratthaslip Ranokpanuwat, Surin Kittitornkun and Sissades ,“Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi-core CPUs”, at 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2013),  Krabi Thailand , May 15-17, 2013.         Best paper award.

 • Ratthaslip Ranokphanuwat, Apisit Rattanatranurak, Surin Kittitornkun, “ANALYSING AND OPTIMIZING SNPHAP USING RADIX-2 COMPUTATION AND OPENMP”, at The IASTED Conference on Advances in Computer Science (ACS 2013), Phuket, Thailand, April 10 – 12, 2013.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • ศศลักษณ์ ธรรมศิริ, สลิลทิพย์ ธรรมศิริ,กิตติภูมิ แสงอร่าม , รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, โทนี่วิลเลี่ยม กองสมบัติ , กล่องปลูกพืชอวบน้ำอัจฉริยะ , การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17  NCCIT2021 หน้า528-535, 14-15 พฤษภาคม 2564
 • รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ , ระบบสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคประตูโดยใช้การเรียนรู้เครื่อง, ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020), 14-15 พฤษภาคม 2563
 • รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์ , โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IoT และการเรียนรู้ของเครื่อง, การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2018), ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น, 24-25 ตุลาคม 2561, http://it.msu.ac.th/ncit2018/
 • รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์, ระบบตรวจวัดและให้น้ำพืชอัตโนมัติตามค่าความชื้นในดินโดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AWS Cloud, การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(National Conference on Information Technology: NCIT2018),ณ โรงแแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น, 24-25 ตุลาคม 2561, http://it.msu.ac.th/ncit2018/
 • คำคูณ พันธวงศ์ และ รัฐศิลป์ รานอกภาณุวัชร์, โรงเรือนโฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ (Hydroponic Greenhouse Automation), งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (9th ECTI-CARD 2017), โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย, 25-28 กรกฎาคม 2560
 • รัฐศิลป์  รานอกภานุวัชร์, ห้องเรียนกลับทางในรายวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, การประชุมวิชาการวิศวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : ชลบุรี, 27 - 29 พฤษภาคม 2558
 • กรกช เพ็งสมบูรณ์, วัชรพัฐ เลานวัฒนา, ประวิทย์ อ่องจรูญ, สภา จรรยาชัชวาล, รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, “โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อนำชมเรื่องรามเกียรติ์บนกำแพงวัดพระแก้ว”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014), ภูเก็ต, ประเทศไทย, 8-9 พฤษภาคม 2557
 • รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, นางสาวสาวิตรี  วิไลโรจน์, และ นายวรัญญู  ทวีศักดิ์, “เกษตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มกล้วยไม้”, ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-Card 2015), ตรัง, ประเทศไทย, 8-10 กรกฎาคม 2558

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.(Electrical Engineering)
Chulalongkorn University, Thailand

Research Interest: 5G/6G Mobile, MPLS, VoIP, MPTCP, Network Management

ความเชี่ยวชาญ 

 • Enterprise System
 • Network Management
 • Computer Network

งานบริการวิชาการ

 • การวิจัยและการทดสอบของอุตสาหกรรมยานยต์แห่งอนาคต, สวทช. 30 มีนาคม 2564 (วิทยากร)

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท

ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท

International Conferences and Publications

 • Jaruvitayakovit, T. “VoIP Status in Thailand.” Proc. 1st AUN/Seed-Net Electricaland Electronics Engineering Regional Conference, Int. Sym. Multimedia and Communication Technology. (22-23 January 2009): 128-130. 
 • Tanun JaruvitayakovitPrasit Prapinmongkolkarn, “Performance analysis of congestion avoidance algorithms with non-zero MCR guarantee for ABR service in ATM networks”, International Journal of Communication Systems , 2004.
 • Tanun JaruvitayakovitNaris RangsinoppamasPrasit Prapinmongkolkarn, “Analysis and design of a stable congestion avoidance algorithm for ABR service in ATM networks”, IEICE Transactions on ommunications , 2002.
 • Naris RangsinoppamasTanun JaruvitayakovitPrasit Prapinmongkolkarn, “Interoperation and analysis of consolidation algorithm for point-to-multipoint ABR service in ATM networks”, IEICE Transactions on ommunications , 2002.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • ณรงค์  รัตนะ, ธนัญ จารุวิทยโกวิท, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสาร 5G ย่านความถี่ 28 GHz และ 2.6 GHz สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13, 12-14 พฤษภาคม 2564
 • พงษ์พันธ์  สมแพง และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติด้วย Bluetooth Accelerometer" การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017)
 • ภานุวง  เมฆไพบูลย์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพโปรโตคอล MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 • รัตนพล  ทีธรรม และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ต้นแบบหมวกสำหรับรายงานและรับการสั่งการด้วยภาพและเสียงกับศูนย์ส่วนกลาง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 • ชนาลัย  นุราฤทธิ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายไวไฟ" ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT 2016)
 •  นิรมล  ศรีโชติ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพ Video caching แบบรวมศูนย์และแบบกระจายบนโครงข่าย LTE" ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT 2016)
 • ธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบศูนย์บริการลูกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต" รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 • วรสิทธิพล  ทมโคตร และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การบริหารจัดการคิวเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการของบริการแบบเรียลไทม์ในโครงข่าย LTE" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 • ธวัชชัย  สุวรรณโชติ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล" การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2014) ครั้งที่ 6
 • พิชัย  ธีระโรจน์สกุล และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดด้วยเทคโนโลยี VoIP" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 9
 • ดุสิต วัฒนเสย และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานและสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย IVR ในระบบ VoIP", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยรังสิต, 26 พฤษภาคม 2554, หน้า 550-559.
 • บุญรัตน์ ขวัญดุษฎี และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "การพัฒนาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย VoIP ตามสถาปัตยกรรม NGN",Proceeding of 7 th Naresuan Research Conference, 29-30 July 2011, Thailand, P 205-216.
 • กรกฎ นาเดช, ธนัญ จารุวิทยโกวิท  และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "ระบบจัดการห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยสำหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียง",Proceeding of 7 th Naresuan Research Conference, 29-30 July 2011, Thailand, P 582-594.
 • สาโรจน์ ยิ่งศักดิ์มงคล และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "ความจุระบบการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทกริด". การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554.
 •  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of California, San Diego, USA
M.Eng. and B.S. (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts Institute of Technology, USA

ความเชี่ยวชาญ

 • Machine Learning and forecasting
 • Wireless and satellite communication and networks
 • Optimization and scheduling
 • Internet of Things
 • Probabilistic anaysis and simulation

งานบริการวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล

Journal Papers

 • C. Sankalpa, S. Kittipiyakul, and S. Laitrakun, "Forecasting Short-term Electric Energy Consumption using Validated Ensemble Learning," Energies, 2022.
 • K. Chapagain, S. Kittipiyakul, and P. Kulthanavit, "Short-term Electricity Demand Forecasting: Impact Analysis of Temperature for Thailand," Energies, 2020
 • S. Shah, S. Kittipiyakul, Y. Lim, and Y. Tan, "Collaborative Resource Management for Negotiable Multi-Operator Small Cell Networks," Sensors, 2019.
 • S. Banani, S. Kittipiyakul, S. Thiemjarus, and S. Gordon, "Safety Message Verification Using History-Based Relative-Time Zone Priority Scheme," Journal of Computer Networks and Communications, 2019.
 • P. Kheawchaoom and S. Kittipiyakul, "Effects of stochastic and deterministic defer times on time-stable geocast in VANETs," IAENG International Journal of Applied Mathematics, 2013.
 • V. G. Subramanian, T. Javidi, and S. Kittipiyakul, "Many-sources large deviations for Max-Weight scheduling," IEEE Transactions on Information Theory, 2011
 • S. Kittipiyakul and T. Javidi, "Delay-optimal server allocation in multiqueue multiserver systems with time-varying connectivities,'' IEEE Transactions on Information Theory, 2009.
 • S. Kittipiyakul, P. Elia, and T. Javidi, "High-SNR analysis of outage-limited communications with bursty and delay-limited information,'' IEEE Transactions on Information Theory, 2009.
 • S. Kittipiyakul and T. Javidi, "Optimal operating point for MIMO multiple access channel with bursty traffic," IEEE Transactions on Wireless Communications, 2007.

Conference Papers

 • P. Imphaiboon, et al, "Effect of Obstacle Attenuation on Human Respiratory Detection using IR-UWB Sensor," iEECON, Thailand, 2021 (Best Paper).
 • P. Burana, S. Kittipiyakul, K. Kaemarungsi, and T. Isshiki, "Semi-Adaptive, Reliability Oriented EH-WSN Energy Management Algorithm," iEECON2021, Thailand, 2021.
 • N. Kijshevavithaya, et al, Object levitation using ultrasonic cellular phased-array," ECTI-CON 2019, Thailand, 2019.
 • T. Nguvauva and S. Kittipiyakul, "Maximum Utilization of Allocated Power for Scheduling of Smart Home Appliances," ECTI-CON 2018, Thailand, 2018.
 • R. Khwanrit, et al, "Accuracy Comparison of Present Low-cost Current Sensors for Building Energy Monitoring," IC-ICTES 2018, Thailand, 2018.
 • K. Chapagain, T. Sato, and S. Kittipiyakul, "Performance analysis of short-term electricity demand with meteorological parameters," ECTI-CON 2017. (Best Paper)
 • S. Shah and S. Kittipiyakul, "Best-Response Distributed Subchannel Selection for Minimizing Interference in Femtocell Networks," 1st International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INIScom 2015), Japan, 2015. (Best Paper)
 • P. Sonsaard and S. Kittipiyakul, "Impacts of Home Electric Vehicle Chargers on Distribution Transformer," IC-ICTES 2015, Thailand, 2015.
 • W. Treethidtapat, S. Kittipiyakul, K. Kaemarungsi, and T. Isshiki, "An investment decision support tool for horticulture with an adaptive energy management system," IC-ICTES 2015, Thailand, 2015.
 • P. Kulthanavit and S. Kittipiyakul, "Forecasting Short-Term Thai GDP Growth with Mixed Frequency Dynamic Factor Model with Stochastic Volatility," 14th International Convention of the East Asian Economic Association, Thailand, 2014.

ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Google Scholar  : https://scholar.google.com/citations?user=XTu92pUAAAAJ&hl=th&oi=ao
                               หรือ ORCID    : https://orcid.org/0000-0002-6841-0335


ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช

ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Doctor of Philosophy (Informatics), The Graduate University for Advanced Studies, Japan
M.Eng. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
B.Eng of Electronics Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ความเชี่ยวชาญ 

 • Network Optimization
 • Protocal Design
 • Algorithm Design
 • Machine Learning for Communication Networks

งานบริการวิชาการ

 

 


ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช

ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • ทศพล เศรษฐวัชราวนิช และ บัณฑิต  กรดี, การวางแผนปฏิบัติการสำหรับโดรนในเครือข่าย 5G ด้วยเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คฟังก์ชันสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้การประมวลผลจำนวนมาก, ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (หน้า 124 -128), 28-29 ตุลาคม 2564Proceedings-of-NCIT2021_05112021.pdf (citt.or.th)
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์
 

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

ประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ประธานสหพันธ์สมาคมไฟฟ้า กลุ่มประเทศอาเซียน (AFEEC) ASEAN
สภาวิศวกรในพระบรมราชูปถัมภ์

 


ศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล
 

ศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย