วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ทางสาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและช่วยบรรเทานักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายโดยเป็นทุนการศึกษา แบบให้เปล่า ดังนี้

 • ทุนพนักงานวิสาหกิจ รัฐและเอกชน
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 10% - 20% สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำงานทั้งในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  โดยนักศึกษาจะต้องนำหนังสือรับรองการทำงานมาแสดงเป็นหลักฐาน
 • ทุนเรียนดี
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 20% - 50% สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษา GPA ในขณะศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5
 • ทุนศิษย์ มธบ
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 15% - 35% สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 • ทุนศิษย์เก่า
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วน 10%  โดยอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน
 • ทุนส่วนลดพิเศษ
  ทุนส่วนลดพิเศษสำหรับเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนโดยมีจำนวนเงินส่วนลดตามที่มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาระบุ ตามแต่ละช่วงเวลา (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

การพิจารณาให้ทุน

พิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละประเภท
2. จำนวนหรือโควต้าทุนที่เหลืออยู่
3. การทำประโยขน์ให้กับสาขาหรือมหาวิทยาลัย

4. โอกาสสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
     นักศึกษามีสิทธิ์เลือกรับทุนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น