สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE ได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PDPA และ CSA

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ ผอ.หลักสูตร ปโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE โดยความร่วมมือกับ ดร.ชวิน อุ่นภัทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานให้ดร้อมรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และกฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CSA ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เมษายน 63 ถึง มีนาคม 64