บรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ผ่าน Video Conference ภายใต้สถานการณ์ Covid-19