ขอเชิญฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ดังรายละเอียดดังนี้

 • นักศึกษา นายอนุรักษ์ เชยชุ่ม 
 • หัวข้อ "Improved Genetic Algorithm With Adaptive Operators with Applying in Alternative Energy Management" 
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-1ุ6.00
 • ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะกรรมการสอบ
  • ศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล (วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประธาน
  • รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิจูตระกูล (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ผศ.ดร.อำนาจ ผดุงศิลป์
  • ผศ.ดร.ณรงเดช กีรติพรานนท์
  • ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์