หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมี 2 แผน
แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ทำสารนิพนธ์) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ตามตารางโครงสร้าง ดังนี้

แผน ก
วิชาปรับพื้นฐาน(เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา) - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)  - หน่วยกิต
วิชาหลัก 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาปรับพื้นฐาน(เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา) - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ(เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาหลัก 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา - หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิเวตอร์ -
CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ -
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(Internet and Computer Networks)
3
CT528 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT527 การออกแบบและจัดการบริการอินเทอร์เน็ต 3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3
CT663 แมชีนเลิร์นนิ่ง 3
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
(Cloud Computing)
3
CT701 สัมมนางานวิจัย 1 *
(Research Seminar 1)
-
LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตนักศึกษา -

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก 1
(Elective Course 1)
3
CT6XX วิชาเลือก 2
(Elective Course 2)
3
CT702 สัมมนางานวิจัย 2 *
(Research Seminar 2)
-
CT711 วิทยานิพนธ์ *
(Thesis)
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT703 สัมมนางานวิจัย 3 *
(Research Seminar 3)
-
CT711 วิทยานิพนธ์ *
(Thesis)
9

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิเวตอร์ -
CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ -
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(Internet and Computer Networks)
3
CT528 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT527 การออกแบบและจัดการบริการอินเทอร์เน็ต 3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3
CT663 แมชีนเลิร์นนิ่ง 3
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
(Cloud Computing)
3
CT701 สัมมนางานวิจัย 1 *
(Research Seminar 1)
-
LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตนักศึกษา -

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก #1
(Elective Course #1)
3
CT6XX วิชาเลือก #2
(Elective Course #2)
3
CT702 สัมมนางานวิจัย 2 *
(Research Seminar 2)
-
CT715 สารนิพนธ์ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก #3
(Elective Course #1)
3
CT6XX วิชาเลือก #4
(Elective Course #2)
3
CT703 สัมมนางานวิจัย 3 *
(Research Seminar 3)
-
CT715 สารนิพนธ์ 3
     

หมายเหตุ
* ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

รหัส
Code
วิชา
Course
หน่วยกิต
Credit
วิชาปรับพื้น 2 รายวิชา (เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา)
2 Preparation Courses (only for those who did not graduate in computer field)
CT503
พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer NetworksInternet,WWW, DNS and DHCP, OSI model, LAN technologies. Network layer: IPv4, IPv6, Subnet Design. Transport layer TCP/UDP and Data multiplexing.
3(3-0-9)*
CT506
การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
Linux Operating System AdministrationLinux, Kernel and Distribution; Architecture; Installation, File Systems; Data storage and RAID; Basic Linux Commands; shells scripts, permission, interfaces and computer network on Linux; bind and bond LAN; namespaces; basic security on Linux; applying Linux for services using Cent OS or Ubuntu.
3(3-0-9)*
วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) 
1 English Course (only for who did not have Englis test)
LA500
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies ศัพท์สำนวนและโครงสร้างในตัวบททางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อการย่อความจากข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทักษะเบื้องต้นในการนำเสนอทางวิชาการ
3(3-0-9)*
วิชาสัมมนา 3 รายวิชา 
3 Research Seminars
CT701
สัมมนางานวิจัย 1
Research Seminar 1Methodology and process for researching are explained. Data retrieval and literature survey, Writing a report and oral presentation.
1(1-0-3)*
CT702
สัมมนางานวิจัย 2
Research Seminar 2Processing and compilation the knowledge, problem background, Researchable, Hypothesis testing, Writing a report and oral presentation.
1(1-0-3)*
CT703
สัมมนางานวิจัย 3
Research Seminar 3Focusing on progressive and correcting of student’s research, Experiment design and test, Simulation, Results and criticize, Completing on Research report and Oral presentation.
1(1-0-3)*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
* Credits are not counted and grade is as S or U
วิชาหลัก 6 รายวิชา 
6 Main Courses
CT515
โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Internet and Computer NetworksLAN, WAN switching and TCP/IP protocol following to CCNA and CCNP coursewares; Ethernet switching, Spanning-tree and VLAN; IPv4 and IPv6 networks; VLSM and NAT; Routing protocols: RIP, OSPF; HRSPAN; VxLAN; DNS; DHCP; experiments with GNS3 on design, configuration and analyze.
3(3-0-9)
CT519
การประมวลผลคลาวด์
Cloud ComputingSaaS, PaaS and IaaS; private, public and hybrid cloud computing; hypervisor, virtual machine and virtual network; virtual data storage systems; system scaling; clustering and migration; container and Docker; experiments on VMWare and AWS or Azure platforms.
3(3-0-9)
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
Programming and AlgorithmsPython or Java; variables; data input and output; displaying data in graphic view; random data, searching methods, sorting algorithms, graph theories, division-conquer techniques, dynamic programming and greedy algorithms; computational complexity; implementation of problem solving.
3(3-0-9)
CT527
การออบแบบและจัดการบริการอินเตอร์เน็ต
Internet Service Design and Management
3(3-0-9)
CT528
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CyberSecurity
3(3-0-9)
CT663
 แมนชีนเลิร์นนิ่ง
Machine Learning
3(3-0-9)
วิชาเลือก
Elective Courses
แผน ก  ประกอบด้วยวิชาเลือก 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต
Plan A consists of 2 elective courses for 6 credits
แผน ข  ประกอบด้วยวิชาเลือก 5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต
Plan B consists of 5 elective courses for 15 credits
CT611
การโปรแกรมโครงข่าย
Network ProgrammingProgramming for TCP/IP models, Socket, web socket and RTC and other APIs, blocking process, thread operation; programming and protocol controlling data transmission using TCP and UDP; client/server programming, design and programming for transmitting data over internet.
3(3-0-9)
CT616
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software EngineeringSoftware implementation; water-fall and RAD models, Software testing tools, Git, Jenkins, CI/CD, quality control and assurance, unit test processes and the requirement of user; the related standards such as ISO9000-3 and CMMI, documentation, software project management.
3(3-0-9)
CT623
การจัดการความมั่นคง
Security Management standards and frameworks: ISO27001, NIST and COBIT; Security Risk Management, policy and management techniques; incident report, analyze and defend for incident and statistical risk; monitoring and protection plan, penetration testing process; redundant and backup system, recovery plan.
3(3-0-9)
CT630
ระบบความมั่นคงในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Security in Electronics CommerceElectronics commerce, trading and online payment. Vulnerabilities and malicious codes in data service softwares, Smartcard, finger scan, and other personal authentication systems. Security Features in the JVM, cryptography for JAVA, JSA, JCE, and RMI, Certificates and PKI, Audit and tracking of data usage.
3(3-0-9)
CT637
เว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Web Service and Service-Oriented ArchitectureWEB2.0 and beyond; metadata: XML and JSON, web service standard: SOAP, WSDL, REST/RESTful, CoAP, web services interoperability; web service security: OWASP, threat and protection; Practical developments of web services.
3(3-0-9)
CT644
การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database DesignDatabase design, management and security, backup and recovery plan, Distributed databases, clustering database system and synchronization; in-memory database system; design and apply NoSQL; extracting information from the huge data.
3(3-0-9)
CT648
วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
Web and Cloud EngineeringWeb server, CI/CD framework and DevOps, Infrastructure automation: Ansible or Puppet or Chef, Implement web on public cloud AWS or GCP or Azure.
3(3-0-9)
CT653
หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer NetworksSelected topics of current interest in Computer Networks taken from recent research topics or technical publications.
3(3-0-9)
CT654
หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายไร้สายและการสื่อสารเคลื่อนที่
Special Topics in Wireless Networks and Mobile CommunicationsSelected topics of current interest in Wireless Networks and Mobile Communications taken from recent research topics or technical publications.
3(3-0-9)
CT655
หัวข้อพิเศษด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Special Topics in Cyber SecuritySelected topics of current interest in Cyber Security taken from recent research topics or technical publications.
3(3-0-9)
CT656
หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
Special Topics in Information ComputerSelected topics of current interest in Information Computer taken from recent research topics or technical publications.
3(3-0-9)
CT657
การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet AdministrationSPAN and RSPAN; Aggregrate: LACP and PAgP; DHCP, DHCP relay and DHCPv6; Advanced ACL and QoS: traffic shaping, priority and load balancing; Tunneling and IPv6-Tunneling; L2VPN and Ipsec-VPN; UDP services: voice and video services, multicast services, IPv6-multicast, IGMP, PIMs, SDN and SDWAN; experiments on design, configuration and analyze.
3(3-0-9)
CT662
อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(3-0-9)
CT664
วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data EngineeringData engineer; Real-time or streaming big data; ETL; Data warehouse and data lake; Hadoop, Cloudera and Hortonworks; Apache Spark and Kafka; Python for data engineering; experiments on public cloud or on premise.
3(3-0-9)
CT665
คูเบอร์เนเทสและเซิร์ฟเวอร์เลส
Kubernetes and ServerlessDigital enterprise services, information system orchestration: auto-scaling, auto-healing and auto-version; micro services; Docker and Docker swarm; Kubernetes; Ingress and load balancer; Serverless concept, experiment K8s on public cloud or on premise.
3(3-0-9)
CT666
การเสริมความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Computer Securtiy HardeningVulnerability assessment and hardening; web authenticity: cookie, JWT, OAuth, SAML; applying security infrastructure: IPS/IDS and UTM or nextgen-firewall; web server and web-app firewall, server load balance with reverse proxy; availability and disaster recovery.
3(3-0-9)
CT667
การประเมินภาวะเสี่ยงและทดสอบเจาะ
Vulnerability Assessment and Penetration TestingThreat, vulnerability, risk and attack; vulnerability and risk assessments; blue and red teams; penetration testing; report and analyse on vulnerability and risk; experiment on Pen-test.
3(3-0-9)
CT668
วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet EngineeringTCP congestion controls: Tahoe, Reno, new Reno, Vegas, SACK; multipath transmission and multi-home network: MPTCP; UDP and multicast protocols: IGMP, PIM-SM, PIM-DM and DVMRP; ad-hoc routing protocols; performance experiments using NS2/NS3.
3(3-0-9)
CT669
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
Applied AIApplying machine learning and deep learning, data classification, face recognition, knowledge base system, AI applying using Tensor-flow or Pytorch.
3(3-0-9)
CT670
โครงข่ายไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile Phone and Wireless NetworksWireless LAN: Wifi: IEEE802.11 standards, Wifi5, Wifi6 and beyond; mobile networks: core and radio networks; 5G and beyond; important technologies for wireless and mobile communications, Mobile adhoc and IP routing protocols.
3(3-0-9)
CT671
กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Laws Related to ComputerLaws related to computer usages: Electronic Transaction and Commerce Act, Computer Offense Act, Personal Data Protection Act, Cyber Security Act; Forensics for Computer and Cyber.
3(3-0-9)
CT672
การทำเหมืองข้อมูลและเหมืองเว็บ
Data and Web MiningAssociation rule, descriptive and predictive models, classification; data preparation and input from data source or database; data analysis: classification, cluster and regression; using machine learning; data noise manipulation; data interpolation; data warehousing; business intelligence; big data analytics; R programming or RapidMiner or Python; case studies and experiments.
3(3-0-9)
CT673 เทคโนโลยีบล็อกเชน
Blockchain Technology 
ขั้นตอนวิธีการแฮช โครงสร้างของบล็อกเชน บล็อกข้อมูล นันซ์ บล็อกเชน โหนด ไฮเพอร์เลดเจอร์      การกระจายประมวลผล โพรโทคอลคอนเซนซัสและอัลกอริธึมการพิสูจน์ การพิสูจน์ด้วยการทำงาน การพิสูจน์ ด้วยการถือครอง การพิสูจน์ด้วยสิทธิ และการพิสูจน์แบบอื่น ๆ ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยที่มีต่อ เทคโนโลยีบล็อกเชน แพลทฟอร์มการสร้างบล็อกเชนต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานบล็อกเชน สกุลเงินคริปโต สมาร์ทคอนแทรค เอ็นเอฟที การปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมบล็อกเชน
3(3-0-9)
CT674 การประมวลผลควอนตัม
Quantum Computing 
ควอนตัมฟิสิกส์และกลศาสตร์ควอนตัม คลื่นและอนุภาค สปิน การซ้อนทับ หลักความไม่แน่นอน ของไฮเซนแบร์ก หลักควอนตัมตามแนวความคิดของชโรดิงเจอร์ สมการคลื่นชโรดิงเจอร์ การพัวพันเชิงควอมตัม อุโมงควอนตัม การประมวลผลควอนตัม คิวบิท ควอนตัมเกทแบบต่าง ๆ วงจรควอนตัมและสัญญาณรบกวน             การประมวลผลด้วยวงจรควอนตัม การแก้ไขค่าความผิดพลาด การแปลงฟูเรียร์ด้วยควอนตัม อัลกอริธึมของชอว์ โกรเวอร์และอื่น ๆ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลควอนตัมปฏิบัติการจำลองการ ประมวลผลด้วยวงจรควอนตัม
3(3-0-9)
วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
Thesis / Independent Study
CT711
วิทยานิพนธ์
ThesisResearch proposal and thesis defense, required at least 1 national conference paper.
12
CT715
สารนิพนธ์
Independent StudyResearch defense, required 1 internal conference paper.
6

หลักสูตรได้จัดรายวิชาแยกตามกลุ่มวิขาได้ 3 กลุ่มดังนี้

Cloud Computing

 • CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • CT519 การประมวลผลคลาวด์
 • CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
 • CT616 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
 • CT657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
 • CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • CT665 คูเบอร์เนเทสและเซิร์ฟเวอร์เลส

Cyber Security

 • CT528 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • CT623 การจัดการความมั่นคง
 • CT630 ระบบความมั่นคงในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • CT632 การออกแบบและจัดการโครงข่าย
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
 • CT666 การเสริมความมั่นคงคอมพิวเตอร์
 • CT667 การประเมินภาวะเสี่ยงและทดสอบเจาะ
 • CT671 กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Data Engineer

 • CT519 การประมวลผลคลาวด์
 • CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
 • CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
 • CT663 แมชีนเลิร์นนิง
 • CT664 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • CT669 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
 • CT672 การทำเหมืองข้อมูลและเหมืองเว็บ
 • CT673 เทคโนโลยีบล็อกเชน
 • CT674 การประมวลผลควอนตัม

หมายเหตุ ทั้งนี้เป็นการจัดเพื่อแสดงให้เห็นกลุ่มวิชาเรียนเท่านั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเลือกเรียนตามกลุ่มที่แสดง แต่ให้ลงตามวิชาที่สนใจ (เป็นไปตามเงือนไขของการเปิดวิชาเลือก) และครบตามโครงสร้างหลักสูตร

ทางสาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนและช่วยบรรเทานักศึกษาที่มีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายโดยเป็นทุนการศึกษา แบบให้เปล่าดังนี้

 • ทุนพนักงานวิสาหกิจ รัฐและเอกชน
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 10% - 20% สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำงานทั้งในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  โดยนักศึกษาจะต้องนำหนังสือรับรองการทำงานมาแสดงเป็นหลักฐาน
 • ทุนเรียนดี
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 20% - 50% สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษา GPA ในขณะศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5
 • ทุนศิษย์ มธบ
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 15% - 35% สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 • ทุนศิษย์เก่า
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วน 10%  โดยอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน
 • ทุนส่วนลดพิเศษ
  เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางมหาวิทยาลัยและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดทุนส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ โดยจะลดค่าหน่วยกิตในแต่ละเทอมจำนวน 3 เทอม (1 ปีการศึกษา)  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับการสนับสนุน อย่างไรก็ตามทุนส่วนลดดังกล่าวมีจำนวนจำกัด จึงจะพิจารณาให้กับนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์สมัครก่อน ทั้งนี้จนกว่าจะหมดโควต้าทุน

การพิจารณาให้ทุน

พิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละประเภท
2. จำนวนหรือโควต้าทุนที่เหลืออยู่
3. การทำประโยขน์ให้กับสาขาหรือมหาวิทยาลัย
4. โอกาสสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
     นักศึกษามีสิทธิ์เลือกรับทุนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น