ดร.ธนัญ จารุวิทยโกวิท

ความเชี่ยวชาญ

5G/6G Mobile, MPLS, VoIP, MPTCP, Network Management

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

  Jaruvitayakovit, T. “VoIP Status in Thailand.” Proc. 1st AUN/Seed-Net Electricaland Electronics Engineering Regional Conference, Int. Sym. Multimedia and Communication Technology. (22-23 January 2009): 128-130. 
 • Tanun JaruvitayakovitPrasit Prapinmongkolkarn, “Performance analysis of congestion avoidance algorithms with non-zero MCR guarantee for ABR service in ATM networks”, International Journal of Communication Systems , 2004.
 • Tanun JaruvitayakovitNaris RangsinoppamasPrasit Prapinmongkolkarn, “Analysis and design of a stable congestion avoidance algorithm for ABR service in ATM networks”, IEICE Transactions on ommunications , 2002.
 • Naris RangsinoppamasTanun JaruvitayakovitPrasit Prapinmongkolkarn, “Interoperation and analysis of consolidation algorithm for point-to-multipoint ABR service in ATM networks”, IEICE Transactions on ommunications , 2002.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • พงษ์พันธ์  สมแพง และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติด้วย Bluetooth Accelerometer" การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017)
 • ภานุวง  เมฆไพบูลย์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพโปรโตคอล MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 • รัตนพล  ทีธรรม และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ต้นแบบหมวกสำหรับรายงานและรับการสั่งการด้วยภาพและเสียงกับศูนย์ส่วนกลาง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 • ชนาลัย  นุราฤทธิ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายไวไฟ" ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT 2016)
 •  นิรมล  ศรีโชติ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การประเมินประสิทธิภาพ Video caching แบบรวมศูนย์และแบบกระจายบนโครงข่าย LTE" ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT 2016)
 • ธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบศูนย์บริการลูกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต" รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 • วรสิทธิพล  ทมโคตร และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "การบริหารจัดการคิวเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการของบริการแบบเรียลไทม์ในโครงข่าย LTE" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 • ธวัชชัย  สุวรรณโชติ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล" การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2014) ครั้งที่ 6
 • พิชัย  ธีระโรจน์สกุล และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดด้วยเทคโนโลยี VoIP" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 9
 • ดุสิต วัฒนเสย และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานและสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย IVR ในระบบ VoIP", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยรังสิต, 26 พฤษภาคม 2554, หน้า 550-559.
 • บุญรัตน์ ขวัญดุษฎี และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "การพัฒนาระบบเสียงรอสายและเลือกไม่รับสายในโครงข่าย VoIP ตามสถาปัตยกรรม NGN",Proceeding of 7 th Naresuan Research Conference, 29-30 July 2011, Thailand, P 205-216.
 • กรกฎ นาเดช, ธนัญ จารุวิทยโกวิท  และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "ระบบจัดการห้องประชุมหลักและห้องประชุมย่อยสำหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียง",Proceeding of 7 th Naresuan Research Conference, 29-30 July 2011, Thailand, P 582-594.
 • สาโรจน์ ยิ่งศักดิ์มงคล และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท "ความจุระบบการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายไร้สายแบบเมชประเภทกริด". การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554.