ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์

ความเชี่ยวชาญ

Big Data Analytics, Parallel Computing, Embedded System

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

  • U. Ranok and  P.Bunyatnoparat, “Improvement of The Reference Counting Garbage Collection using Hardware Algorithms”, The 4th ICEP 2004, Phuket, Thailand, January 22-23, 2004.

  • Udom Ranok, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima, “MULTITHREADING BIOINFORMATICS SOFTWAREWITH OPENMP: SNPHAP CASE STUDY” , at Proceedings of the IASTED International Conference  Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2010), Marina Del Rey, USA, November 8 - 10, 2010 .

  •  Udom Ranok, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima , “A Multithreading Methodology  with OpenMP on  Multi-core  CPUs:  SNPHAP  Case  Study”, at 8th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2011), Khon Kaen Thailand, May 17-20, 2011.

  • Ratthaslip Ranokphanuwat and Surin Kittitornkun, “Parallel Quicksort with OpenMP 3.0 task construct”, at  International Conference on  Advanced Computing and Applications (ACOMP2011) , Ho Chi Minh City, October 19-21, 2011.

  • Ratthaslip Ranokpanuwat, Surin Kittitornkun and Sissades Tongsima, “OMP SNPHAP: a multithreaded SNPHAP based on OpenMP 3.0” a poster presentation at the 11th International Conference on Bioinformatics 2012 (InCoB2012) at Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand during 3 – 5 October 2012.

  • Ratthaslip Ranokpanuwat, Surin Kittitornkun and Sissades ,“Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi-core CPUs”, at 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2013),  Krabi Thailand , May 15-17, 2013.         Best paper award.

  • Ratthaslip Ranokphanuwat, Apisit Rattanatranurak, Surin Kittitornkun, “ANALYSING AND OPTIMIZING SNPHAP USING RADIX-2 COMPUTATION AND OPENMP”, at The IASTED Conference on Advances in Computer Science (ACS 2013), Phuket, Thailand, April 10 – 12, 2013.

  • กรกช เพ็งสมบูรณ์, วัชรพัฐ เลานวัฒนา, ประวิทย์ อ่องจรูญ, สภา จรรยาชัชวาล, รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, และ เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, “โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อนำชมเรื่องรามเกียรติ์บนกำแพงวัดพระแก้ว”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014), ภูเก็ต, ประเทศไทย,  8-9 พฤษภาคม 2557.

  • รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์, นางสาวสาวิตรี  วิไลโรจน์, และ นายวรัญญู  ทวีศักดิ์, “เกษตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มกล้วยไม้”, ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-Card 2015), ตรัง, ประเทศไทย, 8-10 กรกฎาคม 2558.