ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

ความเชี่ยวชาญ

Mobile Computing, Web Application, Software Algorithms

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

 • International Conferences and Publications
 • Narongdech Keeratipranon, Nuengwong Tuaycharoen, "PJuk: A personal reaction robot ," IEEE Tencon, Oct 2014.
 • David Wang, Brinda Ganesh, Nuengwong Tuaycharoen, Kathleen Baynes, Aamer Jaleel, Bruce Jacob, "DRAMsim: a memory system simulator , " ACM SIGARCH Computer Architecture News, vol.33, pp. 100-107, 2005.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • นายวรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงอัลกอริทึมสำหรับการจัดการการทำงานของซีพียูแบบอัตโนมัติ ของโปรแกรมตรวจสอบแรงดันน้ำในท่อประปาของการประปานครหลวงที่มีการใช้งานโนดด็อทเจเอสในการรับ-ส่งข้อมูล" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)
 • กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การเปรียบเทียบรูปแบบการแจ้งเตือนซ้ำในระบบการแจ้งสถานะของอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการใช้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 •  ณัฐชนม์  โชคชัย และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการจัดตารางเวลากลุ่มท่องเที่ยว" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016)
 • อัยพรรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 • สุนิธิ  วิทยะเสถียรกุล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "Tor's API on iOS" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 • วรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js." การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
 • กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
 • ณัฐชนม์  โชคชัย และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบช่วยผู้นำเที่ยว" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 • กุณฑล  เลาหะรัตน์ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ขั้นตอนวิธีการประมาณรอรถโดยสารประจำทางสำหรับระบบสารสนเทศอัจฉริยะสำหรับการรอรถโดยสารประจำทาง" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON-37) ครั้งที่ 37
 • สุรชาติ  บุญแสน และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "สถาปัตยกรรมการกระจายงานของผู้ให้บริการเว็บด้วย NGINX" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10
 • อัยพรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารการประปานครหลวง" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10