ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

ความเชี่ยวชาญ

AI, Robotics, Machine Learning, IoT, Embeded System

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

  • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, and Chaiyaporn Khemapatapan, "IMPROVED GENETIC ALGORITHM WITH ADAPTIVE OPERATORS", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.217-224.
  • Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Optimal Active Energy Loss with Feeder Routing and Renewable Energy for Smart Grid Distribution," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.269-278, 2017.
  • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Multi-Fuel Allocation for Power Generation Using Genetic Algorithms," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.258-268, 2017
  • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Biomass Fuels Allocation for Energy Generation Using Genetic Algorithm ," GMSARN International Journal, vol.11, no.2, pp.61-68, 2017.
  • Kanita Tangthaikwan; Narongdech Keeratipranon; Adshariya Agsornintara, "Multiclass support vector machine for classification spatial data from satellite image ," IEEE International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Feb 2017.
  • Narongdech Keeratipranon, Nuengwong Tuaycharoen, "PJuk: A personal reaction robot ," IEEE Tencon, Oct 2014.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

  • ธนภณ  บุญแสนพล และ ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์ "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ : กรณีศึกษาภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10
  • ขจรศักดิ์  จันทร์แจ่ม และ ณรงค์เดช  กีรติพรานนท์ "หุ่นยนต์ดูดตะกอนใต้น้ำสำหรับถังพักน้ำประปาขนาดใหญ่" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้้งที่ 10
  • สมพร หลู่ประเสริฐ และ ณรงเดช กีรติพานนท์ "ระบบตรวจวัดสภาพอากาศแบบหลายโหนดโดยส่งผ่านระบบข้อความสั้น", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 6-7 ตุลาคม 2554, หน้า 143.