ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

ความเชี่ยวชาญ

Information Security, Mobile Computing, Cryptography

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

 • Machigar Ongtang and Nattanun Thatphithakkul, "ASSISTIVE TECHNOLOGY TO SUPPORT PEOPLE WITH SPEECH IMPAIRMENT IN PHONE COMMUNICATION", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.61-69.
 • William Enck; Machigar Ongtang; Patrick McDaniel, "Understanding Android Security ," IEEE Security & Privacy, vol.7, pp.50-57, 2009.
 • Machigar Ongtang; Stephen McLaughlin; William Enck; Patrick McDaniel, "Semantically Rich Application-Centric Security in Android ," IEEE Annual Computer Security Applications Conference, 2009.
 • Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao, "Agent-Based Infrastructure for Data and Transaction Management in Mobile Heterogeneous Environment ," IEEE WRI International Conference on Communications and Mobile Computing, 2009.
 • Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao, " Transactional Agents for Pervasive Computing ," IEEE Symposium on Computers and Communications, 2008.
 • Evens Jean; Machigar Ongtang; Ali R. Hurson, " Web-Based Service Exchange System for Agents and Humans Alike ," IEEE Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008), 2008.
 • Machigar Ongtang; Ali R. Hurson; Yu Jiao; Thomas E. Potok, " Agent-Based Transactions Management for Mobile Multidatabase ," IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2007), 2007.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • มัชฌิกา  อ่องแตง "ระบบ Captioned Phone ให้รองรับการใช้งาน แบบ Real-time Text Chat ทั้งบนเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ Linux โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Andriod และ เครื่อง PC ระบบปฏิบัติการ Windows" ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
 • มัชฌิกา  อ่องแตง "ระบบสนทนาที่มีความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Secure Mobile Messaging System)" สำนักนายกรัฐมนตรี

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

 • มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏิบัติการ Android  ที่รองรับการข้อความแสดงผลภาษาไทยและสื่อประสม" ศูนย์อิเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการคิดค้นและพัฒนาระบบสนทนาข้อความผ่านเว็บและระบบVoIP พร้อม VDO Call ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบสื่อสารแบบมีความปลอดภัยสูง" สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • มัชฌิกา  อ่องแตง "โครงการจัดหาระบบและการจัดการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz" สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)