ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

ความเชี่ยวชาญ

Cloud Computing, Cyber Security, Machine Learning, Computer Networks, Database System

ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

 • Narroup Rakngam and Chaiyaporn Khemapatapan, "Design and Implementation of Transaction Signing Process with OTP Encryption Keys by Using Biometric Features", Proceeding of The14th International Symposium in Science and Technology, Aug 7-9, 2019,Bangkok Thailanad, pp.139-145.
 • Tanagrit Chansaeng and Chaiyaporn Khemapatapan, "Distributed File on Multi-Cloud Storage using Convolutional Coding Combination with Block-Interleaver Coded Modulation to Improve Security and Privacy",  Proceeding of The14th International Symposium in Science and Technology, Aug 7-9, 2019,Bangkok Thailanad, pp.51-58.
 • Narroup Rakngam and  Chaiyaporn Khemapatapan, "Design and Implementation of Banking Authentication Process Using Fuzzy Vault", Proceeding of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, January 22-24, 2019, Hokkaido Japan, pp.91-98.
 • Tanagrit Chansaeng, Chaiyaporn Khemapatapan and Pita Jarupunphol, "A Comnination of Convolutional Code, Distribution Cloud Storage, and Clockchain for Securing Electronics Hearth Records", Proceeding of Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, January 22-24, 2019, Hokkaido Japan, pp.99-110
 • Chaiyaporn Khemapatapan, "2-STAGE SOFT DEFENDING SCHEME AGAINST DDOS ATTACK OVER SDN BASED ON NB AND SVM", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.1-8.
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, and Chaiyaporn Khemapatapan, "IMPROVED GENETIC ALGORITHM WITH ADAPTIVE OPERATORS", Proceeding of 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Jul 4-7, 2018, Athens Greece, pp.217-224.
 • Phatcharasak Phawanaphinyo, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Optimal Active Energy Loss with Feeder Routing and Renewable Energy for Smart Grid Distribution," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.269-278, 2017.
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Multi-Fuel Allocation for Power Generation Using Genetic Algorithms," Journal of Reviews on Global Economics, vol.6, pp.258-268, 2017
 • Anurak Choeichum, Narongdech Keeratipranon, Chaiyaporn Khemapatapan, "Biomass Fuels Allocation for Energy Generation Using Genetic Algorithm ," GMSARN International Journal, vol.11, no.2, pp.61-68, 2017.
 • Chiyaporn Khemapatapan and  Phatcharasak Phawanaphinyo, “DYNAMIC FEEDER ROUTING IN SMART GRID DISTRIBUTION”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol. 23,  No.3, pp.219-224, 2016.
 • A. Phdungsilp, C. Khemapatapan, “A Study on Strategic Urban Energy Use and Carbon Management towards Low-Carbon City in Thailand”, in Naresuan University Engineering Journal, Vol.10, No.2, pp.47-54, 2015.
 • Hathaikarn Sirichaisutikorn and Chaiyaporn Khemapatapan “Consumer Trading for Smart Grid on Cloud” Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Burada Nothavasi, "Service Oriented Classifying of SMS Message", 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), May 2011, Thailand, pp101-106.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, “Thai-English Spam SMS Filtering” , In Proceedings of The IEEE Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2010), Auckland, New Zealand, 31 Oct-3 Nov 2010.
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, "Ultra-Wideband: Communications," Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, vol3, Auerbach Pub, USA, 2007.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, “Multi-Band Ultra-Wide Bandwidth Data Transmission Using Raised Cosine Pulse Shaping”, In Proceedings of The IEEE International Symposium on Information Theory and Its Applications 2006 (ISITA 2006), Seoul, South Korea, October, 2006.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wide Band Communication Systems in Multipath Channel Environments”, IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. E88-A, no. 11, pp.:3100-3109, 2005.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Time Hopping QPSK Impulse Signal Transmission for Ultra Wideband Communication System in the Presence of Multipath Channel”, In Proceedings of The IEEE International Conference on Wireless Communications and Applied Computational Electromagnetics (ACES), Hawaii, USA, April, 2005
 • Bongkarn Homnan, Kittisak Lumdee, Chaiyaporn Khemapatapan, and Weerachai Chaokamnerd, “An Analysis of Novel Packet Duplicated Handoff Using Both Buffer Size and Advertisement Period Based on Mobile Velocity for Wireless Mobile Network”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference (VTC), Stockholm, Sweden, 2005.
 • Chaiyaporn Khemapatapan,Watit Benjapolakul, and Kiyomichi Araki, “Performances of differential-encoded FFHMA systems with space-frequency coding over Nakagami-m fading channels”, In Proceedings of The IEEE International conference on Vehicular Technology Conference , 2004 (VTC2004-Fall),Los Angelis, CA; USA, 2004
 • Chaiyaporn Khemapatapan and Watit Benjapolakul, “Performance analyses of DPSK-FFHSS and DPSK-FFH-SSMA systems over Nakagami fading channels”, In Proceedings of the Ninth International Symposium on Computers and Communications 2004 (ISCC 2004), Alexandria Egypt, 2004.
 • Chaiyaporn Khemapatapan, Prasit Prapinmongkolkarn, and Supot Theerawoot, “Delay Analysis of Multicast Switch Under Burst/Poisson Traffic”, In The International Forum cum Conference on Information Technology and Communication at the Dawn of the New Millennium, Bangkok, Thailand, August, 2000.

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย

 • การใช้เทคนิค Neural Network ทำนายผลการเรียนวิชา Web Database Using Neural Network Technique to Predict Grades in Web Database Subject
 • การใช้เทคนิค Deep Learning สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญาตรี Using Deep Learning Techniques for Screening People for Admission in Undergraduate Studies
 • นายวรานนท์  จินาหยิน และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การโยกย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนเพื่อการประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพดีที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 2017)
 • ปิยะ ศรีจันทร์ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การจัดคิวรับส่งข้อมูลของมัลติพาธทีซีพีด้วยกลไกแบบไพรออริตี้คิว"การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET 2016) 25-27 พฤษภาคม 2559 หน้า 505-508
 • วิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ, ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ อนุรักษ์ เชยชุ่ม “ระบบปรับปรุงและป้องกันภัยคุกคามบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ” รายงานการประชุมวิชาการ NCIT2016 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 297-301
 • อติชาต  หวังดุล และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "แอปพลิเคชัน ฟิกซี" ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT 2016) 26-27 ตุลาคม 2016 กระบี่ หน้า 351-356
 • ทิพรัตน์ ศิลปพงษ์วรากร และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ "การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์", รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT) ครั้งที่ 11, 2-3 กรกฎาคม 2015, หน้า 18-23
 • สุกฤษฏิ์ สุนามะ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดต่อวิดีโอ กรณีซ้อนภาพนิ่งลงบนวิดีโอบนไอโอเอส" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON37) 19-21 พฤศจิกายน 2557
 • ชนะเดช แย้มคลี่ และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย IEEE802.15.4 แบบหลายเกตเวย์", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014, 8-9 May 2014
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ รัชพล เพียโบราณ,"การป้อนข้อมูลย้อนกลับขนาดต่ำเพื่อปรับชดเชยสัญลักษณ์ล่วงหน้าสำหรับช่องสัญญาณมีการจางหายแบบพหุวิถีในระบบโอเอฟดีเอ็ม", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ NCCIT2014 , 8-9 พฤษภาคม 2014, หน้า 192-197
 • พิชัย ธีระโรจน์สกุล, ธนัญ จารุวิทยโกวิท, และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "ต้นแบบระบบการหาเส้นทางโทรศัพท์ที่มีต้นทุนต่ าที่สุดด้วยเทคโนโลยี VoIP", Proceeding of NCCTIT2013, May 9-10, 2013.
 • อัฐพร คงถาวร และชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินสมรรถนะวีดีโอ 3 มิติบนระบบไอพีทีวี", Proceeding of NCCIT2012, May 9-10 2012, pp.353-359.
 • อนุพงษ์ ทองมอญ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การประเมินคุณภาพของไอพีทีวีแบบมัลติคาสบนโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ" , การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ CIT2012 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 หน้า 31-36.
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พิชิต กองสมบัติ, "การประยุกต์แผนที่กูเกิ้ลเพื่อการแสดงผลแบบพลวัตร์", Proceeding of ECTI-CARD 2011, Bangkok Thailand, May 2011, หน้า 365-370
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ ทศพร จันทร์เผือก, "การจัดกลุ่มสัญลักษณ์แบบปรับชดเชยสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่บนช่องสัญญญาณที่มีการจางหายแบบเลือกความถี่", Proceeding of ECTI-CARD 2010, Pattaya Thailand, May 2010, หน้า 192-197
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "กรอบการทำงานสำหรับการซิงโครนัสปฏิทินระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32 (EECON-32), 28-30 ตุลาคม 2552, หน้า 769-772
 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ พีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์, "การให้บริการแบบ Push Service สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการอัพเดทข้อมูลปฏิทิน", การประชุมวิชาการ และแสดงผลงานทางวิชาการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 31 สค - 2 กย 2552, หน้า 134-141
 • นนท์ บุญนิธิประเสริฐ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, "การกรองข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบริการส่งข้อความสั้นบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่", Proceeding of The 7th National Confernece on Computing and Information Technology (NCCIT2009), Bangkok, หน้า 34-39

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

 • “ระบบปฏิทินสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต mCal4CAT” แหล่งทุน บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2551-2552 งบประมาณ 687,346.- บาท หัวหน้าโครงการวิจัย: ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 •  “ยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานในเมืองต่างๆ”  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2553-2554 งบประมาณ 600,000.- บาท หัวหน้าโครงการวิจัย: ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
 •  “ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม” แหล่งทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2555 งบประมาณ 80,000.- บาท หัวหน้าโครงการวิจัย: ชัยพร เขมะภาตะพันธ์