ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านคอมพิวเตอร์ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านนี้เป็นอย่างมากในยุคสมัยที่เกิด Technology Disruption โดยทั่วไป ซึ่งหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยและมีการทดลองปฏิบัติการ เน้นความเชี่ยวชาญ 3 ด้านดังนี้
Cloud Computing
  Cloud Computing, VM / Docker, AWS, Kubernetes, Ansible, DevOps, SDN, Internet of Things, Mobile App
Cyber Security
  Network Security, Vulnerability Assessment and Penetration Testing, Hardening, Blockchain, ISO27001, Laws
Data Engineer
  Data Engineering, Data Warehouse, Data Lake, Apache Hadoop / Spark / Kafka, AI, Machine Learning

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Eng (Computer Engineering)
ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 3 ภาค คือภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ยกเว้นภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

      เรียนไม่เกิน 3 วิชาต่อภาคการศึกษา ตามแผนการศึกษา (คลิก)

      หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานทั้ง 2 วิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีแรก อาจจัดให้มีเรียนวันเสาร์เพิ่มอีก 3 ชม. หากไม่สามารถจัดให้เรียนได้ภายในวันเดียว

โครงสร้างหลักสูตร

       จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง (คลิก)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. หรือ มีคุณวุฒิอื่นๆ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาของหลักสูตร

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 195,000 บาท 
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 32,500 บาท 3 เทอมต่อปี
- หลักสูตร 2 ปี 
- มอบตัว 10,000 บาท
- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

ทุนการศึกษา

        สาขาวิชาฯ จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังรายละเอียด (คลิก)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร