ปี 2566

 • ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ และ เพ็ญพิชชา คำพิระแปง, การสร้างชุดคำสั่งสืบค้นฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ผ่าน Chat GPT API โดยอัตโนมัติสำหรับการร้องขอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, The 15th National Conference on Information Technology (NCIT2023), จังหวัดเชียงใหม่, 15 พฤศจิกายน 2566, หน้า 50-55

 • พีรสุต อันมหาพงษ์ และ ชัยพร เขมะภาตะพันธ์, การพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างขั้นตอน, ลำดับงานเพื่อการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม, 7-8 ธันวาคม 2566, หน้า 888 - 899

 • วงศธร แสงเจริญ และ ธนัญ จารุวิทยโกวิท, "ระบบจำลองการสื่อสารไร้สายระหว่างยานพาหนะและสรรพสิ่งด้วย ESP-Now ผ่าน Wi-Fi," การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2, จังหวัดนนทบุรี, 24 พฤศจิกายน 2566, หน้า 185-198

 

ปี 2565

 • Chaiyaporn Khemapatapan and Thammanoon Thepsena, “Forecasting the Weather behind Pa Sak Jolasid Dam using Quantum Machine Learning”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, vol.8, no. 3, pp.54-62, 2023

 • Chaiyaporn Khemapatapan, Thanongsak Kijronee and Thongchai Woraphong, “Quantum cryptography: QKD BB84 under Collective Rotation Noise”, International Conference on Business, Innovation, and Social Sciences ICBISS 2023, May 25 – 26, 2023

 • Ruth Phatanacharoen and Chaiyaporn Khemapatapan, “Quantum Image Edge Detection using Quantum Circuit-Based Edge Detection Method”, International Conference on Business, Innovation, and Social Sciences ICBISS 2023, May 25 – 26, 2023

 • Thammanoon Thepsena, Chaiyaporn Khemapatapan , A Classifiers Experimentation with Quantum Machine Learning, DOI:10.1109/iEECON56657.2023.10126672, 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON), March 2023

 • Thammanoon Thepsena, Chaiyaporn Khemapatapan, Dendej Rakrattanatrai, Reservoir release forecasting by artificial neural network at Pa Sak Jolasid Dam, IEEE, INSPEC Accession Number: 22185861, DOI: 10.1109/iSTEM-Ed55321.2022.9920896, 25 October 2022 

 

ปี 2564

 

ปี 2563

 • ฐิติชัย  รักบำรุง, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ , แนวโน้มการเลือกแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับ SCIKIT-LEARN PACKAGE, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • ฑีภากรณ์  สำเภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, ระบบวิเคราะห์สื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับเพศและช่วงอายุ, งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11", 17-18 กันยายน 2563
 • ณรงค์  รัตนะ, ธนัญ จารุวิทยโกวิท, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสาร 5G ย่านความถี่ 28 GHz และ 2.6 GHz สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13, 12-14 พฤษภาคม 2564
 • ธนะวัฒน์  วรรณประภา, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, การคัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มสัมฤทธิผลสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • นคร  ละลอกน้ำ, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ , การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15-16 มกราคม 2564
 • วีระพันธ์  พานิชย์, ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายผลการเรียนวิชา Web database ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 15 - 16 มกราคม 2564

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

 ปี 2558

 • ทิพรัตน์  ศิลปพงศ์วรากร และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
 • อัยพรรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
 • สุนิธิ  วิทยะเสถียรกุล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "Tor's API on iOS" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
 • ธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบศูนย์บริการลูกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต" รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
 • หทัยกาญจน์  ศิริชัยสุทธิกร และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ " Consumer Trading for Smart Grid on Cloud" Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
 • จิติมา  กรป้องกัน และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "....." Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
 • วรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js." การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
 • กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

-->