สอบออนไลน์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 63

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสอบสารนิพนะธ์จำนวน 3 ท่านตามหัวข้อดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบสมรรถนะการกระจายภาระงานระหว่าง NGINX และ Apache mod_proxy บนโพรโทคอล HTTP1.1 และ HTTP2
2. การเปรียบเทียบการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างปริมาณข้อมูลมหาศาลในเลเยอร์ 3 และ 4
3. การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศและแนวทางแก้ไขของ SME
และสอบวิทยานิพนธ์ 1 ท่านหัวข้อ  การประเมินประสิทธิภาพการท างานของ MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi ในกรณีที่มีแพ็กเก็ตสูญหาย ซึ่งผลการสอบของทั้ง 4 ท่านสามารถสอบผานได้ระดับดี นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมฟังการสอบมากกว่าการสอบแบบปกติ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ :