การสอบผ่าน Video Conference ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ภายใต้สถานการณ์การระบาด Covid-19 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษา 5 ท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 63 และ 1 พฤษภาคม 63 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึึกษาทุกท่านสามารถนำเสนอได้อย่างดีและมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเป็นจำนวนมาก

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ :