วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรได้จัดรายวิชาแยกตามกลุ่มวิขาได้ 3 กลุ่มดังนี้

Cloud Computing

 • CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • CT519 การประมวลผลคลาวด์
 • CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
 • CT616 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
 • CT657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
 • CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • CT665 คูเบอร์เนเทสและเซิร์ฟเวอร์เลส

Cyber Security

 • CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
 • CT623 การจัดการความมั่นคง
 • CT630 ระบบความมั่นคงในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • CT632 การออกแบบและจัดการโครงข่าย
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
 • CT666 การเสริมความมั่นคงคอมพิวเตอร์
 • CT667 การประเมินภาวะเสี่ยงและทดสอบเจาะ
 • CT671 กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Data Engineer

 • CT519 การประมวลผลคลาวด์
 • CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
 • CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
 • CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
 • CT663 แมชีนเลิร์นนิง
 • CT664 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • CT669 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
 • CT672 การทำเหมืองข้อมูลและเหมืองเว็บ

หมายเหตุ ทั้งนี้เป็นการจัดเพื่อแสดงให้เห็นกลุ่มวิชาเรียนเท่านั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเลือกเรียนตามกลุ่มที่แสดง แต่ให้ลงตามวิชาที่สนใจ (เป็นไปตามเงือนไขของการเปิดวิชาเลือก) และครบตามโครงสร้างหลักสูตร