วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

แผนการศึกษา ก

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(Internet and Computer Networks)
3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
(Programming and Algorithms)
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
(Cyber Security)
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
(Enterprise Networks)
3
CT662

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
(Internet of Things)

3
 
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
(Cloud Computing)
3
CT701 สัมมนางานวิจัย 1 *
(Research Seminar 1)
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก
(Elective Course)
3
CT702 สัมมนางานวิจัย 2 *
(Research Seminar 2)
-
CT711 วิทยานิพนธ์ *
(Thesis)
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก
(Elective Course)
3
CT703 สัมมนางานวิจัย 3 *
(Research Seminar 3)
-
CT711 วิทยานิพนธ์ *
(Thesis)
6
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT711 วิทยานิพนธ์ *
(Thesis)
3

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(Internet and Computer Networks)
3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
(Programming and Algorithms)
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
(Cyber Security)
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
(Enterprise Networks)
3
CT662

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 
(Internet of Things)

3
 
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
(Cloud Computing)
3
CT701 สัมมนางานวิจัย 1 *
(Research Seminar 1)
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก #1
(Elective Course #1)
3
CT6XX วิชาเลือก #2
(Elective Course #2)
3
CT702 สัมมนางานวิจัย 2 *
(Research Seminar 2)
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT6XX วิชาเลือก #1
(Elective Course #1)
3
CT6XX วิชาเลือก #2
(Elective Course #2)
3
CT6XX วิชาเลือก #3
(Elective Course #3)
3
CT703 สัมมนางานวิจัย 3 *
(Research Seminar 3)
-
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT714 สารนิพนธ์ *
(Independent Study)
3

หมายเหตุ

* ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U