Computer Engineering Ph.D

 
ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งสร้างฐานความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย ตอบโจทย์กับความต้องการกำลังคนที่ขาดแคลนเป็นอย่างมาก เน้นการวิจัยและพัฒนา 4 ด้านดังนี้
Big Data and Artificial Intelligence
  Big Data, AI, Machine Learning, Data Engineering, Data Science
Computer Network and Mobile Computing
  Advanced Computer Network, SDN, 5G, IoT, Mobile computing
Cyber Security
  Encryption technology, Blockchain, Crypto Currency, Cyber Security
Cloud computing
  Advanced Cloud Computing, Cloud Resource Management, Virtual Infrastructure

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy in Computer Engineering
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Computer Engineering)
ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 3 ปีการศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

      ระหว่างเวลา 10.30 - 16.00 น. โดยเรียนทฤษฎี 1 วิชา และสัมมนาวิจัย 1 วิชาต่อภาคการศึกษา ตามแผนการศึกษา (คลิก)

โครงสร้างหลักสูตร

       จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง (คลิก)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดย

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ มัลติมีเดีย สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 510,000 บาท 
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท 2 เทอมต่อปี
- หลักสูตร 3 ปี 
- มอบตัว 10,000 บาท
- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด

ทุนการศึกษา

        สาขาวิชาฯ จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังรายละเอียด (คลิก)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร