ผลงานวิจัย

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

 ปี 2558

  • ทิพรัตน์  ศิลปพงศ์วรากร และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "การประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกเพื่อจัดสรรหน่วยความจำของเวอร์ชวลแมชีนในการประมวลผลคลาวด์" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
  • อัยพรรรณ  เอโกบล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การทำเจซันแคชด้วยโนเอสคิวแอล" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
  • สุนิธิ  วิทยะเสถียรกุล และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "Tor's API on iOS" รายงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11 
  • ธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ และ ธนัญ  จารุวิทยโกวิท "ระบบศูนย์บริการลูกค้าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยีเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต" รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2015) ครั้งที่ 11
  • หทัยกาญจน์  ศิริชัยสุทธิกร และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ " Consumer Trading for Smart Grid on Cloud" Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
  • จิติมา  กรป้องกัน และ ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ "....." Internatinal Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology, (Conference Program December 2015) Tokyo Japan.
  • วรพจน์  ไชยพรพัฒนา และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "การปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลแรงดันน้ำในท่อประปาแบบเวลาจริงด้วยสถาปัตยกรรม Node.js." การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.
  • กรวรรธน์  วุฒิวัณณ และ เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ "ระบบการแจ้งเตือนข้อขัดข้องอุปกรณ์ในระบบสื่อสารสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015.

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

-->