หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

Information Technology and Data Science

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล)
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science
    (Information Technology and Data Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • หลักสูตร 4 ปี จำนวน 132 หน่วยกิต
  • หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน
  • หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน (เสาร์-อาทิตย์)
  • สามารถกู้ยื่มกองทุน กยศ. ได้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล เปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จในระบบ ม.6 ปวช. ทุกสาขาวิชา ในภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และ ปวส. ในหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ 2 ปี และ เทียบโอนพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถกู้กยศ. ได้ (สำหรับผู้กู้รายเก่ามอบตัวไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้กู้รายใหม่มอบตัวชำระ 2,000 บาท นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะกู้กยศ. มอบตัว 10,000 บาท ส่วนต่างสามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด)

ทำไมต้องเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

เป็นหลักสูตรทางด้านไอทีที่เน้นผลิตบัณฑิตให้ออกไปทำงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การเขียนโปรแกรมบนเว็บและมือถือ ทางหลักสูตรยังได้มีการเพิ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มและจำแนกตามประเภท รวมถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และนำไปใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง อีกทั้งทางหลักสูตรยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมพิเศษ ทัศนศึกษาดูงาน หรือ ทำโครงงานร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล เน้นรากฐานแน่น เรียนลึก เข้าใจจริง ทำงานได้

เรียนกับตัวจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล
 

“การเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานราชการและเอกชนแล้ว”หลักสูตรยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศาสตร์ต่างๆ จากฝั่งธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมาร่วมแชร์องค์ความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง”

 

เพราะดีกว่า... จึงกล้าพูด

นักศึกษาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทีมคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมถึงจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในสนามต่างๆ
ตลอดหลักสูตร

5 อาชีพสุดฮิต