หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

" ผลิตบุคลากรเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ สำหรับขับเคลื่อน Thailand 4.0  โดยสาขาวิชานี้เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจ ความต้องการของผู้ใช้งาน ได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปด้วยกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปมีความรู้ ทักษะและความมั่นใจพร้อมทำงานได้ทันที "

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                     วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Bachelor of Engineering (Robotics and Automation Engineering )
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 B.Eng. (Robotics and Automation Engineering )

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ทำไมน่าเรียน?
 • เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพราะจะเป็นกลจักรสำคัญในการก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเป็นหนึ่งในห้าของอุตสาหกรรมมุ่งเป้าอนาคตของประเทศไทยในกลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ
 • หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำด้านหุ่นยนต์อาทิบริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ บริษัทเซนโซนิกส์ จำกัด
 • หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาฝึกคิดและทำตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก โดยในทุกภาคการศึกษาจะมีโครงงานที่เป็นการบูรณาการของทุกวิชาในภาคการศึกษานั้นๆเข้าด้วยกัน
 • มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและประสบการณ์ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
 • มีศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ ที่ทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นบริษัทเอ ไอ เอส จำกัด บริษัทซีพี รีเทลลิงก์ จำกัด บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด
รายวิชาที่น่าสนใจ
 • ระบบควบคุม การควบคุมระบบเครื่องจักร แบบใช้การป้อนกลับของสัญญาณจากเซนเซอร์ การใช้ PLC เพื่อควบคุมอัตโนมัติ
 • กล้องและเซนเซอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้กล้องและเซนเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ทั้งการตรวจจับชิ้นงาน การตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงาน โดยใช้ทั้งกล้อง 2 มิติและกล้อง 3 มิติ
 • การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การจำลองการทำงานของชิ้นส่วน เพื่อให้เห็นการทำงานจริงก่อนการผลิต
 • นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การประยุกต์ใช้ระบบนิแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ในการสร้างเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ระบบส่งกำลังและการดูแลรักษา รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบแขนกล ระบบหุ่นยนต์ที่ใช้งานอุตสาหกรรม และระบบแขนกล สำหรับงานจับ เคลื่อนย้าย เชื่อม พ่นสี รวมถึงระบบสายพานอัตโนมัติ
 • การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ การศึกษาโครงการด้านการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ การติดตั้ง และการดูแลรักษา
 • กระบวนการผลิต  ทฤษฎีและแนวความคิดของกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน เช่น การผลิตโลหะจำพวกเหล็ก งานหล่อโลหะ การขึ้นรูปร้อน คุณสมบัติของวัสดุ  การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน กรรมวิธีการตกแต่งผิวของชิ้นงาน และต้นทุนการผลิตเบื้องต้น
 • การออกแบบโรงงานและระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ปัจจัยในการออกแบบโรงงาน การจัดผังโรงงานตามชนิดของกรรมวิธี ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การจัดระบบความอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและต้นทุน การขนถ่ายวัสดุ ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์สำหรับการดำเนินงานในโรงงาน มาตรฐานการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ
จบแล้วทำอะไร?
 • วิศวกรหุ่นยนต์
 • นักวิจัยฝ่ายออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถวางแผนกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถปรับแต่งพัฒนาเครื่องจักรได้
 • วิศวกรผู้ให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 
 • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 
 • ทุนเสริมโอกาส
 • ทุนความสามารถทางด้านวิชาการ
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุน กรอ./กยศ.

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร