หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Robotics and Automation Engineering

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมหุ่นยนต์
    และระบบอัตโนมัติ
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Robotics and Automation Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • หลักสูตร 4 ปี  จำนวน 129 หน่วยกิต
  • หลักสูตร 3 ปี  จำนวน 99 หน่วยกิต
  • สามารถกู้ยื่มกองทุน กรอ. และกยศ. ได้ พร้อมรับสิทธิ 
    Human Capital ลดเงินต้น 30%

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระบบ ม.6 ปวช. ทุกสาขาวิชา ในภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และ ปวส. ในหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ 3 ปี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถกู้ กรอ. และกยศ. ได้ (สำหรับผู้กู้รายเก่ามอบตัวไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้กู้รายใหม่มอบตัวชำระ 2,000 บาท นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะกู้กรอ และกยศ. มอบตัว 10,000 บาท ส่วนต่างสามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด)

ทำไมต้องวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ สำหรับขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยสาขาวิชานี้เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจ ความต้องการของผู้ใช้งาน ได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปด้วยกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปมีความรู้ ทักษะและความมั่นใจพร้อมทำงานได้ทันที

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ออกแบบได้ ทำงานได้จริง ทั้งการประกวดแข่งขันและโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม

เรียนกับตัวจริง ผู้เชียวชาญด้านหุ่นยนต์

"ไม่ใช่เรียนแค่ในตำรา แต่ที่นี่เราเรียนรู้ในการออกแบบ พัฒนาและแก้ปัญหาจริงในงานหุ่นยนต์ทั้งภาคบริการและการผลิตจากประสบการณ์คณาจารย์และทีมงานที่ได้ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า 100 ผลงานทั้งเพื่อการแข่งขัน และการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ด้านหุ่นยนต์ ระบบโครงสร้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ AI IoT และ Cloud เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ พร้อมเป็น Coach เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านหุ่นยนต์ที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก"

เพราะดีกว่า... จึงกล้าพูด

5 ความต่างที่ทำให้เราเหนือกว่า

1."เน้นลงมือทำในทุกรายวิชา ครอบคลุมการพัฒนาหุ่นยนต์ทั้งระบบ หลักสูตรที่นี้เน้นการพัฒนานักสร้างหุ่นยนต์มืออาชีพ ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ได้ทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมแต่สามารถเลือกเฃี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อต่อยอดในเชิงลึก เน้นทำโครงงานตามเป้าหมายแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้รู้จริงและทำได้"

2."เสริมทักษะจากการแข่งขัน  การเรียนในห้องเรียนอาจจะไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกแบบและลงมือทำ
ทั้งยังสามารถเทียบผลและเรียนรู้ร่วมกับทีมจากสถาบันอื่น ได้ทั้งแข่งได้ทั้งเพื่อน เช่นการแข่งขันหุ่นยนต์เอ บี ยู ชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน SHELL EcoMarathon ระดับเอเชีย" 

3."ศูนย์อบรมและพัฒนาหุ่นยนต์ ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่  ที่นี้มีศูนย์อบรมหุ่นยนต์ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยโดยมีความร่วมมือกับบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำเพื่อการศึกษา
เช่น บริษัทแกมมาโก้ บริษัท INEX บริษัท Imagineering ดังนั้นน้องๆในหลักสูตรจะได้ฝึกการเป็นผู้ช่วยสอน และมีรายได้ระหว่างเรียน" 

4."รางวัลจากการแข่งขัน การันตีความสามารถ ทีมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยธูรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติกว่า 100 รางวัล ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความมุ่งมั่น และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยความสำเร็จที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011 ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าถวายถ้วยรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ และยังได้รับรางวัลสถิติสูงสุดระดับเอเชียในการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2011 และ 2012 ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ระดับประเทศ ABU Robot Contest 7 ปี" 

5."ผลิตนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ที่นี้มีศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้กับทีมงานมืออาชีพ ได้ทำจริง ติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมจริงทั้งงานการพัฒนาหุ่นยนต์กับบริษัท CT Asia Robotics การพัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับ CP Retailink การปรับปรุงระบบสำหรับรถเติมน้ำมันสำหรับอากาศยานกับ BAFS การพัฒนาตู้อัจฉริยะกับบริษัท Hatari Wireless"

5 อาชีพสุดฮิต