หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

        "เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี พัฒนาโปรแกรมทั้งเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน เรียนรู้การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มและการจำแนกประเภทข้อมูล รวมถึงการสร้างโมเดลการทำนาย ที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสามารถต่อยอดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านไอทีและวิทยาการข้อมูลได้ "

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                     วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Bachelor of Science (Information Technology and Data Science)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 B.Sc. (Information Technology and Data Science)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (2 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
ทำไมน่าเรียน?
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อบุคคล องค์กร และสังคม สามารถประสานความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานในธุรกิจ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์และคุ้มค่า
จบแล้วทำอะไร?
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่  
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล            
 • วิศวกรข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 
 • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 
 • ทุนเสริมโอกาส
 • ทุนความสามารถทางด้านวิชาการ
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุน กรอ./กยศ.

               

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร