หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

"มุ่งเน้นกระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำเหมืองข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based) โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานทางธุรกิจ และงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                     วท.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Bachelor of Science (Computer Information Systems)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 B.Sc. (Computer Information Systems)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (2 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (2 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

 

รายวิชาที่น่าสนใจ

รายวิชาในกลุ่มวิชาเอก

 • การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย
 • การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
 • ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • กระบวนการทางธุรกิจ

รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

 • ความฉลาดทางธุรกิจเบื้องต้น (Business Intelligence)
 • ตารางคำนวณขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ
 • เหมืองข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

รายวิชาในกลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analytics)

 • หลักการบัญชีเบื้องต้นและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การประกอบธุรกิจออนไลน์
 • การตลาดบนอินเตอร์เน็ตและสื่อทางสังคม
 • หลักสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
จบแล้วทำอะไร?
 •  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 •  นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
 • นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ 
 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based)
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการหรือองค์กรที่มีการใช้ IT
 • นักประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 
 • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 
 • ทุนเสริมโอกาส
 • ทุนความสามารถทางด้านวิชาการ
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุน กรอ./กยศ.

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เทียบโอน) 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์) 
โครงสร้างหลักสูตร