หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Computer Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • หลักสูตร 4 ปี  จำนวน 127 หน่วยกิต
 • หลักสูตร 3 ปี  จำนวน 107 หน่วยกิต
 • สามารถกู้ยื่มกองทุน กรอ. และกยศ. ได้ พร้อมรับสิทธิ 
  Human Capital ลดเงินต้น 30%

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จในระบบ ม.6 ปวช. ทุกสาขาวิชา ในภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และ ปวส. ในหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ 3 ปี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถกู้ กรอ. และกยศ. ได้ (สำหรับผู้กู้รายเก่ามอบตัวไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้กู้รายใหม่มอบตัวชำระ 2,000 บาท นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะกู้กรอ และกยศ. มอบตัว 10,000 บาท ส่วนต่างสามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด)

ทำไมต้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของประเทศไทย มีอัตราเงินเดือนสูง และมีสายงานที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นสาขาที่ตอบโจทย์เพื่อผลักดันประเทศไทย 4.0 โดยเป็นสาขาที่เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี การเรียน"วิศวคอมพิวเตอร์" สอนให้เรา คิดเป็น ทำเป็น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์" จะไม่มีวันตกยุคช่วยในการขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาต่อไป

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

"วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สร้างวิศวกร” เพื่อออกแบบและพัฒนาตลอดจนการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ทฤษฎีที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง"

เรียนกับตัวจริง วิศวรรมคอมพิวเตอร์

“วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่นี่เราเน้นการเรียนแบบลงมือทำ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา เพราะ เราเชื่อว่า เมื่อผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้สามารถใช้ประสบการณ์ที่เจอระหว่างการลงมือทำมาประยุกต์แก้ปัญหาต่างๆได้ และเรายังมีความเชื่ออีกว่า การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้น เราจึงสนับสนุนให้คณาจารย์ของเราสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึกฝนทักษะของคณาจารย์ให้มากขึ้น เพราะ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยความเชื่อนี้ ทำให้เราสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของนักศึกษามีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทชั้นนำ เช่น AIT MFEC เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจกับฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Builk.com dplus AIT SCG FOODPASSION NECTEC เพราะ โลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเราเตรียมพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ นักศึกษาเหล่านั้นก็จะสามารถเติบโตไปเป็นบุคลกรทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี”

เพราะดีกว่า... จึงกล้าพูด

ความต่างที่ทำให้เราเหนือกว่า
 1. "การเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำอย่างจริงจัง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็น “Coach” คอยให้คำแนะนำ ให้นักศึกษาได้ทำชิ้นงานทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ปี 1 เพื่อเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และเมื่ออยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นจะเป็นการสร้างชิ้นงานจากการบูรณาการความรู้จากหลายๆวิชาเรียนเข้าด้วยกัน"
 2. "สนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ"ผู้เรียนจะได้สร้างชิ้นงานตามความสนใจของตนเอง และมีการออกแบบแผนธุรกิจให้กับชิ้นงาน ด้วยแนวคิด Design Thinking ของ Standford และแนวคิด Lean Startup และนำออกไป pitching ส่งเข้าประกวดระดับชาติ หรือ ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ"
 3. "บัณฑิตจากที่นี่ได้งานทำ 100%” ภายในเดือนแรก เงินเดือนเฉลี่ย 2x,xxx บาท"
 4.  "ผุ้นำด้านเทคโนโลยี" ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ STelligence Co.,Ltd และ Automation Anywhere ผู้นำเทคโนโลยี RPA
  ลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร และการสอนด้าน RPA ให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 5. "มั่นใจในคุณภาพ" โครงการ "DPU & HWC PROGRAMMER BOOTCAMP" ในการสร้าง Programmer ที่มีคุณภาพ เข้าสู่องค์กร บริษัท Hatari Wireless โดยทางบริษัท มอบทุนการศึกษาทุนละ 100,000 บาท จำนวน 150 ทุน ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อแก้ไขวิกฤตขาดแคลนโปรแกรมเมอร์