หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

"หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สู่ยุค “Thailand 4.0” โดยเน้นการนำไปปฏิบัติและทำงานได้อย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งต้องการผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูง ซึ่งขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมาก เนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถในสาขาดังกล่าว"

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                 B.Eng. (Computer Engineering)

คุณสมบัติด้านการศึกษา

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ปวส. (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
แต่ละปีเรียนอะไร ???

ปี 1 จะเน้นให้เขียนโปรแกรมภาษาจาวาได้คล่อง โดยการเรียนแบบ Active Learning ทำให้สนุกและท้าทายกับการเขียนโปรแกรม จากวิชาที่แสนยากในสถาบันอื่น กลายเป็นวิชาที่นักศึกษาชอบที่สุด และมี นศ.เขียนโปรแกรมได้คล่องกว่า 90% และในช่วงปิดเทอมปี 1 ปี 2 จะให้ไปฝึกงานตามองค์กรชั้นนำ เช่น Microsoft, NECTEC, บ.เน็ตเวิร์ก หรือ ที่ชมรมโรบอท เพื่อให้ค้นหาความชอบของตัวเอง และค้นหาเป้าหมายในชีวิต เพราะชีวิตในมหาลัยควรได้ลองผิดลองถูกให้หมด เป็นการนำแนวคิดแบบ dual system ของเยอรมันเข้ามาใช้

ปี 2 จะเน้นให้สร้างผลงานด้านฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์ ผ่านโครงงานแบบ(บูรณาการ)ร่วมกันหลายวิชาตัวแรก

ปี 3 จะเน้นให้สร้างผลงานด้านซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนและเน็ตเวิร์กหลากหลาย และทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน และออกแบบแผนธุรกิจให้กับชิ้นงาน ด้วยแนวคิด Design Thinking ของ Standford และแนวคิด Lean Startup ที่สร้างความสำเร็จให้กับบริษัท Startup ต่างๆ มากแล้ว โดยผ่านการทำโครงงานร่วมตัวที่ 2 จากนั้นปิดเทอมปี 3 ไปฝึกงานในบริษัทที่ตนเองเลือก เพราะได้ลองงานครบทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์ก แล้ว เวลานี้จึงเหมาะที่จะเข้าไปทำงานตามองค์กรที่ตัวเองใฝ่ฝัน เพื่อทดลองว่าเหมาะกับตัวเองจริงหรือไม่

ปี 4 จะได้สร้างชิ้นงานเป็นของตนเองตามความสนใจเป็นโปรเจ็คจบ พร้อมเขียนแผนธุรกิจ และนำออกไป pitching ส่งเข้าประกวดระดับชาติ หรือ ตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ เด็กๆของเราแทบทุกคนจะมีรางวัลหรืองานตีพิมพ์ติดตัวไปเป็น profile ตอนนี้ก็ร่วมร้อยผลงาน

จุดเด่นของสาขา ? 
 • เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของประเทศไทย มีอัตราเงินเดือนสูง และมีสายงานที่หลากหลาย 
 • เป็นสาขาที่ตอบโจทย์เพื่อผลักดันประเทศไทย 4.0 โดยเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านดิจิทอล​
จบแล้วทำอะไร?
 • นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบ
 • ผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ทุนการศึกษา 
 • ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น 
 • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา 
 • ทุนเสริมโอกาส
 • ทุนความสามารถทางด้านวิชาการ
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุน กรอ./กยศ.

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร