อัตราค่าเล่าเรียน

 

ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตร 4 ปี

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
 
1. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,0000
43,000
344,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
344,000
3. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
344,000
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
320,000

 

 

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

 

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2  
1. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
3. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 40,000 40,000 40,000     160,000

 

 

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคพิเศษ

(เสาร์ - อาทิตย์)

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3  
1. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 35,000 35,000 15,000 35,000 35,000 15,000 35,000 35,000 15,000 255,000
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 32,000 32,000 15,000 32,000 32,000 15,000 - - - 158,000

 

ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตรปริญญาโท

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3  
1. การจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม.) 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 174,000
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 174,000
3. วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (วศ.ม.) 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 174,000
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 174,000

 

ระดับปริญญาเอก

 

หลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2  
1. การจัดการทางวิศวกรรม (Ph.D.) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (D.Eng) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D.) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000

 

Download อัตราค่าเทอม

Update 24/12/2018