อัตราค่าเล่าเรียน

 

ระดับปริญญาตรี

การชำระเงินลงทะเบียน
- ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. รายใหม่ ชำระ 2,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน  (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม)  
- ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. รายเก่า เป็นการกู้จากกองทุน  (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม)        
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด 

 

หลักสูตร 4 ปี

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

กองทุนกู้ยืม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ตลอดหลักสูตร

กรอ.
กยศ.
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
ภาค 1
ภาค 2
 
/
/
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
344,000
/
/
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
344,000
/
/
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
344,000
 
/
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
320,000

 

 

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ

 

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

กองทุนกู้ยืม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

กรอ. กยศ. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2  
1. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Human Capital*) / / 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Human Capital*) / / 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
3. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) / / 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 258,000
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ   / 40,000 40,000 40,000 40,000     160,000

 

 

หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคพิเศษ

(เสาร์ - อาทิตย์)

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

กองทุนกู้ยืม

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

กรอ. กยศ. ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3  
1. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (Human Capital*) / / 35,000 35,000 15,000 35,000 35,000 15,000 35,000 35,000 15,000 255,000
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ   / 32,000 32,000 15,000 32,000 32,000 15,000 - - - 158,000


- Human Capital* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
  ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30% (ค่าเทอม ปีการศึกษาละ 70,000 บาท และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท) 
  ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

- การกู้ยืมทั้ง กรอ. และกยศ. สามารถกู้ค่าเล่าเรียนได้ปีละ 70,000 บาท (ทุกหลักสูตรในวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์) 

ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตรปริญญาโท

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3  
1. การจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม.) 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 189,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.) 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 189,000
3. วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (วศ.ม.) 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 189,000
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 189,000

 

ระดับปริญญาเอก

 

หลักสูตรปริญญาเอก

จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตลอดหลักสูตร

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2  
1. การจัดการทางวิศวกรรม (Ph.D.) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (D.Eng) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D.) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 510,000

 

Update 22/05/2020