ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 594, 498 โทรสาร : 02-954-7356
Email : cite@dpu.ac.th


ผู้ประสานงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (MLE)

อาจารย์ ณัฐธยาน์ โสกุล
โทรศัพท์มือถือ: 088-202-8172
Email: nattaya.sok@dpu.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์
โทรศัพท์มือถือ: 084-135-3676
Email: udom.ran@dpu.ac.th
 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE)

ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
โทรศัพท์มือถือ: 085-344-5299
Email: narongdech.ken@dpu.ac.th 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITDS)

อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย
โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 251
Email: warattha.suk@dpu.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม, ปร.ด.)

นางสาวเสาวลักษณ์  ตู้ดำ
เบอรโทรศัพท์  02-954-7901
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 094-547-6524
โทรสาร 02-954-7356
Line id: 094-547-6524
อีเมล์ saowalak.too@dpu.ac.th

วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD)

ชื่อ นางสาวกุลธิดา  รอดบุญ
โทรศัพท์  02-954-7615
โทรศัพท์มือถือ 099-321-1915
โทรสาร 0-2954-7365
Email : kultida.rod@dpu.ac.th

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ( CT )
วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ( QE )

นางสาวกุลธรา  อานนท์
โทรศัพท์ : 02-954-9731
โทรศัพท์มือถือ: 085-127-8946
โทรสาร : 02-954-7356
Line ID: kuntara2708
Email: kuntara.arn@dpu.ac.th

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ( MSIT )
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ ( PhdIT )

นางสาวจินดาวรรณ   ถาวรพรชัย
เบอร์โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 444
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-492-8069
โทรสาร : 02-954-7356
LINE ID : gade_toktak
Email: jindawan.thi@dpu.ac.th