ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 594, 498 โทรสาร : 02-954-7356
Email : cite@dpu.ac.th


ผู้ประสานงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (MLE)

อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว
โทรศัพท์มือถือ: 084-642-4983
Line ID: playboys
Email: bunchai.sae@dpu.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

อาจารย์นุชนาถ สัตย์วินิจ
โทรศัพท์มือถือ: 089-916-8233
Email: nutchanart.saj@dpu.ac.th
 
 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE)

ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
โทรศัพท์มือถือ: 084-019-4484
Line ID: ploy.chin
Email: nutchanun.cha@dpu.ac.th
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ดร.รัชกุล เปรื่องการ
โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 386,215
Email: it.cite@dpu.ac.th

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (IS)

อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย
โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 251
Email: warattha.suk@dpu.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม, ปร.ด.)

นางสาวเสาวลักษณ์  ตู้ดำ
เบอรโทรศัพท์  02-954-7901
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 094-547-6524
โทรสาร 02-954-7356
Line id: 094-547-6524
อีเมล์ saowalak.too@dpu.ac.th

วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (BD)

ชื่อ นางสาวกุลธิดา  รอดบุญ
โทรศัพท์  02-954-7615
โทรศัพท์มือถือ 099-321-1915
โทรสาร 0-2954-7365
Email : kultida.rod@dpu.ac.th

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ( CT )
วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ( QE )

นางสาวกุลธรา  อานนท์
โทรศัพท์ : 02-954-9731
โทรศัพท์มือถือ: 092-282-9031
โทรสาร : 02-954-7356
Line ID: kuntara2708
Email: kuntara.arn@dpu.ac.th

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ( MSIT )
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ ( PhdIT )

นางสาวจินดาวรรณ   ถาวรพรชัย
เบอร์โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 444
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-492-8069
โทรสาร : 02-954-7356
LINE ID : gade_toktak
Email: jindawan.thi@dpu.ac.th