cite proud

         

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันด้านนวัตกรรม CITE PROUD ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์  “ต่อยอดนวัตกรรม" 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ  การแข่งขันหุ่นยนต์ "หุ่นยนต์เหาะตีลังกา"

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ  การแข่งขันแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ  การประกวด “Smart School ด้วย IoT”  (ประกาศผลวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.)

กำหนดการวันที่ 20 มีนาคม 2562 คลิก

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจ การศึกษา หรือแม้แต่การดำรงชีวิต และการติดต่อสื่อสารซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงประเทศปัจจุบันการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 จึงได้โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันด้านนวัตกรรม CITE PROUD ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญทำงานทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบการไปด้วยการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านนวัตกรรม 4 รายการได้แก่
1.การประกวดสิ่งประดิษฐ์  “ต่อยอดนวัตกรรม" 
(โครงงานที่น้องๆ เคยทำในวิชาเรียน)
2.การประกวด “Smart School ด้วย IoT” (10 ทีมแรกจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน IoT และการจัดอบรมการใช้งานก่อนการแข่งขัน)
3.การแข่งขันแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20 ทีมแรกจะได้รับการสนับสนุนในการจัดอบรมการใช้งานก่อนการแข่งขัน)
4.การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์“หุ่นยนต์เหาะตีลังกา” (20 ทีมแรกจะได้รับการสนับสนุนให้ยืมหุ่นยนต์ในการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันนำไปพัฒนาโปรแกรมเอง และการจัดอบรมการใช้งานก่อนการแข่งขัน)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีทีต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงมือทำ
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมถึงแสดงความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cite@dpu.ac.th

รายละเอียดในการแข่งขัน (คลิกที่ภาพ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983  หรือ Line@ ID : @cite_dpu