cite proud

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 (คลิก)

โครงการที่เสนอรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

โครงการพัฒนาทักษะไอโอทีให้กับนักศึกษาจบใหม่ (IoTs)

1. หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรบุคคลคุณภาพถือเป็นกลไกสำคัญสู่การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารงาน กระบวนการการผลิต แต่ทั้งนี้ในการปรับปรุงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งเรื่องแนวคิดและทักษะ โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน  หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในอนาคตคือ Internet of Things: IoT ที่จะช่วยยกระดับกระบวนการในการตรวจจับสภาพแวดล้อม ประมวลผล สั่งการ แจ้งเตือน ไปยังปลายทางอย่างอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีนี้ได้ถูกปรับใช้อย่างกว้างขวางในทุกอุตสาหกรรมทั้งการเกษตร การศึกษา การผลิต การขนส่ง การสาธารณสุข เป็นต้น

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation    

2. วัตถุประสงค์

2.1. พัฒนาทักษะด้าน Internet of Things: IoT ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และยังไม่มีงานทำ
2.2. เพิ่มโอกาสในการได้งานทำของผู้ที่ผ่านการอบรม
2.3. สร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาด้าน IoTs ระหว่างสถานศึกษา ผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุน

3. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา
3.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีงานทำ
3.2 บุคคลทั่วไปที่ทำงานด้านเทคโนโลยี และบริหารจัดการ

4. การรับสมัคร

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้ ถึง - 29 พ.ค. 65  คลิก  https://bit.ly/3wg9jCj

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-020-0934 (อาจารย์กันยารัตน์)

5. กำหนดการ

                วันที่                                                     รายละเอียด                                            
   1 มิ.ย. 65    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
   4 มิ.ย. 65    สอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์
   5 มิ.ย. 65    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (260 คน)
   8 มิ.ย. 65    ยืนยันการลงทะเบียน
   11-12 มิ.ย. 65    Foundation of IoT (Online)  (260 คน)
    ก.ค. 65    Essential IoT (Offline) (200 คน)
   ส.ค. 65    Specialized IoT (Offline) (50 คน)

 

6. รายละเอียดการอบรม
 

กิจกรรม       หัวข้อในการอบรม         รายละเอีย                            ชั่วโมง    
1. Foundation of IoT (Online วันเสาร์ - อาทิตย์)   1. C Programming
                         
- แนะนำการพัฒนาโปรแกรม
- การประกาศตัวแปร ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
- คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบวนซ้ำ
- ฟังก์ชัน ขอบเขตของตัวแปร
- อาร์เรย์ สตริง
      9
2. Introduction to Microcontroller     - การต่อวงจรเบื้องต้น
- การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็น Arduino Simulator
      3
2. Essential IoT (Offline) 1. Essential IoT (Beginner) - Introduction to IoT, AI and Robotics Technology 
- Basic Control for logic programming
- Quick AI, IoTs solution using Halo code (IoTs)+mBlock5 AI Package (AI)
      6
2. Essential IoT (Beginner) - Microcontroller ESP32
- Sensors, Electronics and Breadboard
- Digital, Analog reading/writing
- Serial monitoring
- Blynk mobile design
- Blynk and ESP32 programming
      6
3. Specialized IoT (Offline) 1. Low level: Sensor Node and Gateway   - การพัฒนา Sensor Node ทั้งการอ่านค่าจากดิจิทอลและอนาลอก
- การส่งค่าแบบไร้สายจาก Sensor Node ไปยัง Gateway
      6
2. Middle level: Data and Cloud Management    - การกำหนดคุณลักษณะของ IoT Cloud Server
- การส่งค่าจาก Gateway ไปยัง Cloud
- การใช้ MQTT protocol
ุ      6
3. High level: Dashboard on Web and Mobile - การพัฒนา Dashboard บน Web และ Mobile จากข้อมูลบน Server
- การควบคุมอุปกรณ์จาก GUI ทางไกล
      6
4. IoT Solution: Design to Deployment - การวิเคราะห์ปัญหา
- การออกแบบระบบ
- การพัฒนาระบบ
- การติดตั้งใช้งาน
      6
4. Workforce matching and recommendation

เป็นการนำเสนอข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ให้กับบริษัทเพื่อให้เกิดการจับคู่ในการทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป เช่น การฝึกงาน หรือ การทำงาน

 

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้ ถึง - 29 พ.ค. 65  คลิก  https://bit.ly/3wg9jCj