:

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นายณัฐณัย  เนติรุ่งโรจน์ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทข้อมูลที่ไม่สมดุลด้วยการสุ่มแบบสองระดับ
TOP: An Efficient TwO-levels of Positive Resampling Framework for Class Imbalanced Data
ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
2 นายปรเมษฐ์ ธันวานนท์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยโมเดลการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม
Improving Prediction Efficiency for Trends of Stock Prices in the Stock Exchange of Thailand using Ensemble Model
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี