โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก (แบบทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก.2 ประกอบด้วย
วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ข (แบบทำสารนิพนธ์) ประกอบด้วย
วิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต