แผน ก (แบบทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก.2

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 506 คณิตศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ ** - BD 523 การสำรวจและจัดเตรียมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3
BD 507 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ** - BD 524 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง 3
BD 508 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ** - BD 525 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและคอนเทนเนอร์ 3
BD 521 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3      
BD 522 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการออกแบบระบบ 3      
ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 505 ระเบียบวิธีวิจัย ** -
BD 526 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 3
BD 527 ธุรกิจอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ข้อมูล 3
** ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 528 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 3 BD 710 วิทยานิพนธ์ 6
BD 710 วิทยานิพนธ์ 3      
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 710 วิทยานิพนธ์ 3

 

แผน ข (แบบทำสารนิพนธ์)

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 506 คณิตศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่ ** - BD 523 การสำรวจและจัดเตรียมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3
BD 507 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ** - BD 524 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง 3
BD 508 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ** - BD 525 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและคอนเทนเนอร์ 3
BD 521 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3      
BD 522 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการออกแบบระบบ 3      
ภาคฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 505 ระเบียบวิธีวิจัย ** -
BD 526 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 3
BD 527 ธุรกิจอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ข้อมูล 3
** ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 528 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ์ 3 BD 6xx วิชาเลือก 3
BD 6xx วิชาเลือก 3 BD 703 สารนิพนธ์ 3
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD 703 สารนิพนธ์ 3