ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน

 
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์