ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิทยานิพนธ์ เอกสาร
1 นายณัฐพล นวลใยสีทอง โปรแกรมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง
DIY Portfolio
ดาวน์โหลด
2 นายธนากร ตั้งอุดมเลิศ ระบบป้องกันการโจรกรรมรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก
Automatic Vehicle Theft Prevention System Using Deep Learning Models
ดาวน์โหลด
3 นายบุญยง วงศ์สิรสวัสดิ์ การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นโดยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Fashion Trend Analysis using Deep Learning Techniques
ดาวน์โหลด