หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพทางด้านวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งด้านความรู้และคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเทคโนโลยีและวิธีการที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ โดยศึกษาหัวข้อ เช่น การทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจำลองทางสถิติการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล มีวัตถุประสงค์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเงิน, การตลาด, การดำเนินงานทางธุรกิจและกลุ่มต่างๆ ที่สร้างข้อมูลจำนวนมาก และการใช้ข้อมูลจำนวนมาก จุดเน้นของการศึกษาระดับปริญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ อาชีพที่นักศึกษาสามารถทำงานได้จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.ม. (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering Program in Big Data Engineering
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Eng. (Big Data Engineering)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 195,000 บาท 
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 32,500 บาท 3 เทอมต่อปี
- หลักสูตร 2 ปี 
- มอบตัว 10,000 บาท
- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด