ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง แหล่งเสนอผลงาน วันเดือนปี
1 นายธนพัฒน์ คำใสอินทร์ กลยุทธ์การป้องกันพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีตั้งจุดตัดขาดทุนโดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT 2019) 24-25 ตุลาคม 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
2 นายอภิสิทธิ์ รุ่งมานะกุล Stock Graph Pattern Detection Using Deep Learning การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT 2019) 24-25 ตุลาคม 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวศิริขวัญ คีรีสุวรรณกุล วิธีการเลือกข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับอย่างอัตโนมัติเพื่อการสร้างโมเดลการเรียนรู้ร่วมแบบกึ่งมีผู้สอน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCIT 2019) 24-25 ตุลาคม 2562
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
4 นายปฐมภัทร คำตา Multi-Label Classification of Employee Job Performance Prediction by DISC Personality The 2nd International Conference on Computing and Big Data (ICCBD 2019)   18-20 October 2019
Taichung, Taiwan
5 นางกันทรากร จิตต์หาญ Combining Extreme Multi-label Classification and Principal Label Space Transformation for Cold Start Thread Recommendation  The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) 30 Oct-1 Nov 2019
Chiang Mai, Thailand
6 นายธนากร ตั้งอุดมเลิศ Automatic Vehicle Theft Prevention System Using Deep Learning Models การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT 2020) 14-15 พฤษภาคม 2563
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี