ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง แหล่งเสนอผลงาน วันเดือนปี
1 นายอรรถพล เรืองสุข การจำแนกพระเครื่องโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCIT 2018) 24-25 ตุลาคม 2561
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
2 นางสาววราภรณ์ พิมา การใช้เครือข่ายทางสังคมในการค้นหารูปแบบการทุจริตทางการแพทย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCIT 2018) 24-25 ตุลาคม 2561
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
3 นางสาวกรพัชรา ศรีหัวแฮ การทดสอบบล็อกเชนแพลตฟอร์มสำหรับระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (EST-Con 2018) 7 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4 นายศักรินทร์ นุ้ยพิน การแยกแยะเสียงโฆษณาบนวิทยุโดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายสยาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019)   4-5 กรกฏาคม 2562
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
5 นายรัตนโชติ พันธุ์วิไล การตรวจหาโรคพืชอัตโนมัติด้วยโดรนและวิธีการเรียนรู้เชิงลึก  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (NCCIT 2019) 4-5 กรกฏาคม 2562
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
6 นายชัยนันท์ บุตรน้ำเพชร การแบ่งความสำคัญเพื่อกำหนดจำนวนคลังยาในโรงพยาบาลศิริราช การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 21 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
7 นายณัฐพล นวลใยสีทอง โปรแกรมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 21 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
8 นายสรทรรศน์ ศิริรัตนจักริน Movie Genre In Multi-label Classification Using Semantic Extraction From Only Movie Poster The 7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2019) 27-29 July 2019
Bangkok, Thailand