ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง แหล่งเสนอผลงาน วันเดือนปี
1 นางสาวประไพร อุตมา กระบวนการดาต้าไมนิ่งเพื่อศึกาพฤติกรรมผิดปกติการเบิกจ่ายค่ายานำกลับไปใช้ที่บ้าน กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิสวัสดิการข้าราชการระบบเบิกจ่ายตรง The 6th National Conference on Medical Informatics (TMI-NCMedInfo 2017) 22-24 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพมหานคร
    The use of data mining to investigate abnormal behavior of outpatient drug reimbursement under civil servant medical benefit scheme Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, p.46-53  
2 นายณัธนัย เนติรุ่งโรจน์ The Effects of Sampling Approach on Hard Drive Failure Prediction with Highly Imbalanced Data The 12th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2017) 9-11 November 2017
Nagoya, Japan
    TOP: An efficient TwO-levels of Positive Resampling Framework for Class Imbalanced Data The 3rd IEEE/ACIS International
Conference on Big Data, Cloud Computing, and Data Science Engineering (BCD 2018) 
10–12 July 2018
Yonago, Japan
3 นายปรเมษฐ์ ธันวานนท์ การประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มเพื่อพยากรณ์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  The 9th National Conference on Information Technology
(NCIT 2017)
1-2 November 2017
Mahidol University, Nakhon Pathom
    การประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มเพื่อพยากรณ์แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Journal of Information Science and Technology (JIST), Volume 7 No.1, p.12-21  
4 นายวิศณุกร ผุยมูลตรี การค้นหารูปแบบการซื้อสินค้าแบบสั้นสุดที่มีมูลค่าสูงสุดจากฐานข้อมูลการค้าปลีก: ตัวอย่างจริงจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศไทย The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018) 5-6 July 2018
Shangri-La Hotel, Chiang Mai
5 นายวิสิทธิ์ วาณิชยานนท์ การจัดกลุ่มข่าวปลอมด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่อง The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018) 5-6 July 2018
Shangri-La Hotel, Chiang Mai
6 นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์ Facial Expression Classification using Deep Extreme Inception Networks The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2018) 11-13 July 2018
Mahidol University, Nakhon Pathom
7 นางสาวเฟาเซีย เกษตรกาลาม์ การแก้ปัญหาผู้ใช้รายใหม่ในระบบผู้แนะนำด้วยวิธีการคัดกรองร่วมแบบข้ามโดเมน The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018) 5-6 July 2018
Shangri-La Hotel, Chiang Mai
8 นายประพลเวท บุญประเสริฐ การปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลการแยกเมตริกซ์ในขั้นตอนการคัดกรองแบบร่วมมือโดยการกำจัดข้อมูลผิดปกติ The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018) 5-6 July 2018
Shangri-La Hotel, Chiang Mai
9 นายพิชิตชัย พิมพ์โคตร Classification of alcohol Brand Logos using Convolutional Neural Networks The International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT 2018) 25-28 February 2018 
Chaing Rai, Thailand