ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง แหล่งเสนอผลงาน วันเดือนปี
1 นายนัฐพงษ์  หนูสิงห์ การพัฒนาแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการป่วยของกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธี Map Reduce การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (TMI-NCMedinfo 2016) 23-25 พฤศจิกายน 2559
กรุงเทพมหานคร