ตอบโจทย์ความสำเร็จของธุรกิจ

ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า

ทำไมถึงน่าเรียน ?

รายวิชาหลักสูตรมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผู้เรียนอยู่เสมอ อาจารย์ผู้สอนตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้นักศึกษาอยู่เสมอ ทำความตกลงกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ในการพัฒนาทั้งบุคลากร และผลิตภัณฑ์ รู้ทฤษฎี เน้นปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง

Big Data Analytics

Artificial Intelligence

Deep Learning

Internet of Things (IoT)

Cloud Computing

Distributed Computing

Machine Learning

Business Intelligence

ต่อภาคการศึกษา
สามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา

32,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ

195,000 บาท

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งภาคการเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี

ต่อยอดสายงาน
อะไรได้บ้าง ?


วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

นักวิจัย/นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(BigData Researcher/Analyst)

นักวิเคราะห์ธุรกิจ/นักวิเคราะห์ธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence Analyst)

ทุกสาขาอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งภาคการเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

 1. มีวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชา เพื่อเตรียมความพร้อมและปูพื้นให้นักศึกษาที่ไม่ได้จบตรงสาย
 2. มีวิชาบังคับ 8 วิชา เรียนเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตั้งแต่จัดเตรียบระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบและจัดเก็บข้อมูล สำรวจและจัดเตรียมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ดดยใช้อัลกิริทึมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ผ่านทางการเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือ R หรือใช้เครื่องมืออื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สำหรับแผน ข มีวิชาเลือกจำนวน 2 วิชา เกี่ยวกับหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจทางด้านวิศซกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 4. เลือกแผนสารนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ได้
 • ชื่อเต็ม (ไทย) :วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
  ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Big Data Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Big Data Engineering)

รับ ป.ตรี ทุกสาขา

หลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย
 • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.

 • ค่าเทอมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 32,500 บาท
 • ตลอดหลักสูตร 195,000 บาท
 • ค่ามอบตัว 10,000 บาท

(ค่ามอบตัว จะนำไปหักในค่าเทอม เทอม 1 หลังจากมีการลงทะเบียนเรียนแล้ว)

* ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระ ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา

สามารถสมัครเรียน ได้ทาง online จาก https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
การสมัครและค่าธรรมเนียม
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ***ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนคนละ 500 บาท
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง
 • กุลธิดา รอดบุญ (แตง)
  • E-mail : [email protected]
  • เบอร์ตรง 02-9547615
  • เบอร์ภายใน 02-9547300 ต่อ 681
  • เบอร์โทรศัพท์ 099-3211915