Welcome to Big Data Engineering
College of Innovative Technology and Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพด้านวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่มีความรู้และคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง วิศวกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเทคโนโลยีและวิธีการที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ โดยศึกษาหัวข้อเช่นการทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจำลองทางสถิติการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่นักเรียนที่ต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเงิน, การตลาด, การดำเนินงานทางธุรกิจและกลุ่มต่างๆที่สร้างข้อมูลจำนวนมากและการใช้ข้อมูลจำนวนมาก จุดเน้นของการศึกษาระดับปริญญาเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ อาชีพที่นักศึกษาสามารถทำงานได้จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

“Big Dta Live Talk” :The ‘real’ sexiest job of the 21st century

“Big Dta Live Talk” :The ‘real’ sexiest job of the 21st century

Read More

Data Visualization - Chart Description

Data Visualization - Chart Description

Read More
Data Mining - CRISP-DM

Data Mining - CRISP-DM

Read More

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด