วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)

 

หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพทางด้านวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งด้านความรู้และคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเทคโนโลยีและวิธีการที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ โดยศึกษาหัวข้อ เช่น การทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจำลองทางสถิติการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการแสดงข้อมูล มีวัตถุประสงค์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเงิน, การตลาด, การดำเนินงานทางธุรกิจและกลุ่มต่างๆ ที่สร้างข้อมูลจำนวนมาก และการใช้ข้อมูลจำนวนมาก จุดเน้นของการศึกษาระดับปริญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาข้อมูลขนาดใหญ่

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีและหลักการที่จำเป็นในการจัดทำข้อมูล การบริหารข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ อาชีพที่นักศึกษาสามารถทำงานได้จะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือต้องการที่จะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering Program in Big Data Engineering
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
M.Eng. (Big Data Engineering)

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 189,000 บาท 
- เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 31,500 บาท 3 เทอมต่อปี
- หลักสูตร 2 ปี 
- มอบตัว 9000 บาท
- ค่าเทอมสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด